Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet – NS 3420-YB

NS 3420-YB omhandler funksjonsbeskrivelser og systemintegrasjon innen bygningsautomatisering og sikkerhet. Standarden skal benyttes for beskrivelse av automatisering av VVS, elektrotekniske installasjoner, sikkerhetssystemer m.m.

– Kravspesifikasjoner for systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet har ofte vært mangelfullt beskrevet. NS 3420-YB vil gi et bedre grunnlag for utarbeidelse av beskrivelser av automatisering og sikkerhetsfunksjoner, sier prosjektleder i Standard Norge, Merete Fadler.

Innholdet i standarden bygger på tverrfaglighet og systemintegrasjon og vil gi økt funksjonalitet til lavere kostnad.

NS 3420-YB gjelder beskrivelsestekster for

  • automatisering av VVS, elektrotekniske installasjoner for lys, inneklima, energibruk, solavskjerming m.m.
  • sikkerhetssystemer for brannovervåking, innbruddsovervåking, varsling, adgangskontroll, kameraovervåking m.m.
  • prosjektering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring

Struktur

Standarden skal benyttes for beskrivelse av tekniske bygningsinstallasjoner og omfatter systemer og funksjoner så vel som enkeltkomponenter i henhold til følgende struktur:

  1. Administrasjonsnivå: Brukergrensesnittet for bygningsautomatiserings- og sikkerhetssystemer. Nivået omfatter datamaskiner, databaser og programvare med tildeling av tilganger og presentasjon av bilder, alarmer, trender og data.
  2. Automatiseringsnivå: Omfatter funksjonene for styring, regulering og overvåking.
  3. Feltnivå: Omfatter feltmontert utstyr som sensorer og aktuatorer.

Dette sier markedet om NS 3420-YB:

Roy Vraalsen, Entra Eiendom: – Riktig innhold

NS 3420- YB er absolutt på rett vei, er godt beskrevet og har riktig innhold med sitt fokus på helhetlig løsning. Entra er kanskje enda mer funksjonsorientert i sine kravspesifikasjoner – dette forutsetter stor kompetanse i tekniske fag i egne rekker – vi ønsker leveranser som er mer komplette spesielt innenfor funksjonalitet enn hva vi tidligere har fått. Entra ASA har høye ambisjoner på digitale verktøy og dagens-fremtidens digitalisering i forvaltningsfasen.

Forvaltning og drift hos oss har stort fokus på gjenkjennbarheten (standardisering) fra eiendom til eiendom og at spesifiserte funksjoner blir realisert. Dette krever stor faglig egenkompetanse som er et viktig mål for bedriftens ledelse. Vi får lov til å bli gode og deltar aktivt i mange fora hvor kompetanse deles.

John A. Aslaksby, Rambøll Norge: – Et viktig første steg

NS 3420-YB er et første seriøst forsøk på å samordne to viktige, men ulike deler av tekniske installasjoner i bygninger – tradisjonell bygningsautomatisering og sikkerhet. For sikkerhetsfaget har det blitt flere relasjoner til IKT og nettverksløsninger, og derved også mot andre faggrupper. Det som skjer i og med NS 3420-YB, er at vi samordner forståelse og beskrivelse av anleggsdeler og presentasjon for begge disse faggrupper. Dette uten at de enkeltvis mister sine særpreg.

Innen sikkerhet vil det fortsatt være lagt stor vekt på funksjonsbeskrivelser, og NS 3420-YB er et godt underlag for blant annet felles språk. Dette er et viktig moment i et stadig tettere samvirke mellom faggruppene.

Fagområdene har et stykke å gå for å anerkjenne og videreutvikle den «symbiosen» som det her legges opp til, men dette er et viktig første steg for å videreutvikle tverrfaglighet og «sameksistens».

Kjetil Kolltveit, Schneider Electric: – Unngår konflikt

NS 3420- YB er bedre tilpasset det faktiske kostnadsbildet for bygningsautomatisering. Utvikling av applikasjoner er ofte en stor del av leveransen. Standarden er blant annet konstruert for å skille mellom utvikling av nye applikasjoner og kopiering/anvendelse av identiske applikasjoner for flere bygningsdeler.

Det er stor forskjell mellom å utvikle én applikasjon og kopiere den 99 ganger, og å tilpasse 100 litt ulike applikasjoner. Dette tas det sjelden eller aldri hensyn til når det defineres enhetspriser i dag, og det ender ofte med krangel mellom byggherre og entreprenør, når endringer skal prises.

Ved å benytte NS 3420-YB på rett måte vil vi forhåpentligvis unngå krangler av denne typen i fremtiden.

NS 3420-YB

Se alle produkter