Prosjektering, utførelse og idriftsettelse – NS 3935

NS 3935 har lenge vært en viktig del av Riktig med en gang-konseptet, som sikrer bedre samspill mellom aktørene ved prosjektering og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner.

NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse fastsetter detaljerte føringer for de prosessene en ITB-ansvarlig skal ivareta. Dette gjelder prosessene for design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.

God planlegging gir godt samspill mellom aktørene

NS 3935 etablerer en entydig forståelse av prosessen som sikrer en god gjennomføring av anskaffelse av ITB. Et godt samspill mellom de tekniske anleggene i et bygg er avgjørende for en optimal administrasjon og senere drift av bygget.

Det er en omfattende oppgave å sikre at systemer levert fra ulike leverandører kommuniserer og fungerer på en hensiktsmessig måte. Dette stiller store krav til helhetlig tenkning og samarbeid over faggrenser og mellom de ulike entreprisene.

Ved å benytte denne standarden vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres.

Viktige endringer

De viktigste endringene i forhold til NS 3935:2011 er følgende:

  • Standarden etablerer en entydig forståelse av prosessen som sikrer en god gjennomføring av anskaffelse av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner
  • Standarden forutsetter at ytelsene til ITB-ansvarlig beskrives i kontrakt
  • Det forutsettes at prosjekterende utarbeider en helhetlig teknisk løsning med ytelsesbeskrivelse slik at dette kan kontraktsfestes mellom oppdragsgiver og leverandør

NS 3935

Se alle produkter