Rengjøringskvalitet

Standardene NS-INSTA 800 og NS-INSTA 810 gir deg et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet, og gjør det enklere å anskaffe og inngå avtaler om renholdstjenester.

Renholdsarbeider vasker gulv med en mopp
Foto: iStock

System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

NS-INSTA 800 brukes for å angi en ønsket kvalitet på renholdet og til å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet i alle typer bygninger og lokaler. Den er uavhengig av hvilken rengjøringsmetode, hvilket system som brukes og rengjøringshyppigheten. Standarden består av 2 deler. Del 1 beskriver et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet, og Del 2 gir krav til sertifisering av organisasjoner og personer som bruker Del 1, NS-INSTA 800-1.

Standarden beskriver to hovedprinsipper: Visuell kontroll og kontroll med måleinstrumenter. For et bestemt rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte enten visuell kontroll eller kontroll med måleinstrumenter, eller en kombinasjon av disse. De instrumentelle målemetodene kan være et supplement for spesielle typer lokaler innenfor for eksempel elektronikk-, legemiddel- eller næringsmiddelindustrien der kunden stiller særlige kvalitetskrav, eller der det er lovkrav som skal overholdes.

Systemet kan brukes på ulike måter:

 • For å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet
 • For å bedømme tilsmussingsnivået og/eller støvfallsraten
 • Som resultatkrav i forbindelse med renholdstjenester
 • For å bedømme hvilken renholdsaktivitet som er nødvendig for å oppnå et gitt kvalitetsnivå
 • For å konstatere oppnådd kvalitetsnivå knyttet til renholdsaktiviteten

NS-INSTA 800 er utarbeidet i samarbeid med representanter for rengjøringsselskaper, konsulenter, offentlige og private eiendomsbesittere, arbeidsgiverorganisasjoner, forskningsinstitutter og fagforeninger i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Veiledning til NS–INSTA 800

Denne veiledningen henviser også til standardene NS 8431 og NS–INSTA 810. Veiledningen er primært skrevet for innkjøpere av renholdstjenester og for de som utfører renholdet, enten de er fra renholdsbedrifter eller utfører renholdet i egen regi. I tillegg vil den være av interesse for andre typer kunder og leverandør av renholdstjenester.

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

NS-INSTA 810 inneholder spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse. Den angir blant annet krav og anbefalinger om prosedyrer og krav for innlevering av tilbud, omfang av leveranse, krav overfor oppdragstaker, tekniske krav og kontraktsmessige forhold.

Standarden angir krav og anbefalinger om:

 • Prosedyrer og krav for innlevering av tilbudet
 • System for tilbudsevaluering med fokus på ”høyeste verdi”
 • Omfang av leveransen
 • Krav overfor oppdragstaker
 • Tekniske krav
 • Kontraktsmessige forhold

NS-INSTA 800

Se alle produkter

NS-INSTA 810

Se alle produkter