Norsk Standard for renhold i helse- og omsorgstjenester – NS 6600

Denne standarden skal bidra til å sikre riktig kvalitet på renholdet i helse- og omsorgstjenesten.

Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet. God kvalitet på renhold i helseinstitusjoner er viktig for å hindre smittespredning.

Standarden NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenester er et ledelsesverktøy for ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold.

Hensikt

Hensikten med NS 6600 er å:

 • redusere risikoen for smittespredning og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten ellers
 • beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater
 • ivareta inneklima

NS 6600 er bygget rundt prinsippet om kontinuerlig forbedring og kvalitetsarbeid, og standarden understøtter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I standarden er ulike aspekter ved renhold, som for eksempel organisering og ledelse, planlegging, utførelse, kontroll og forbedring, omhandlet med både krav og anbefalinger.

Bygger på INSTA 800-1

Standarden er bygget opp på samme måte som de andre kjente ledelsesstandardene ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.

Den bygger på renholdsstandarden NS-INSTA 800-1, og stiller i tillegg krav knyttet til:

 • Renhetsnivåer i ulike rom i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Frekvensen av renhold
 • Renholdsutstyr
 • Smitteverntiltak (håndhygiene, engangshansker og arbeidstøy)
 • Utførelse av renhold
 • Kvalitetskontroll av renhold (både visuell kontroll og kontroll av ikke synlig kontaminering)
 • Avvik og korrigerende tiltak

Komiteen

Standarden er utarbeidet av den norske standardiseringskomiteen SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser. Komiteen har bestått av representanter fra helseforetak (både helsepersonell og fagansvarlige for renhold), kommuner, næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og brukerutvalg.

Relevante standarder

Se alle produkter