Veiledning til NS 3420

Korrekt bruk av NS 3420 bidrar til å skape klare og entydige beskrivelser. Få hjelp til å lage bedre beskrivelser og unngå konflikter med denne veiledningen til NS 3420.

NS 3420/Veiledning gir støtte ved utarbeidelse av beskrivelser med bruk av NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Slike beskrivelser inngår i konkurransegrunnlag for inngåelse av kontrakt for utførelse av bygge- og anleggsarbeid og angir ytelsene oppdragsgiveren ønsker tilbud på.

Veiledningen belyser følgende temaer:

  • Beskrivelse som en del av et konkurransegrunnlag
  • Sammenheng mellom innledende tekst og prisbærende poster
  • Krav og bestemmelser til beskrivelsestekster
  • Utarbeidelse av NS 3420-poster i en beskrivelse
  • Varianter av poster til bruk ved utarbeidelse av beskrivelser

Beskrivelsen utgjør en del av konkurransegrunnlaget som entreprenøren skal basere sitt tilbud på. Uklarheter i konkurransegrunnlaget er oppdragsgivers risiko. Tilbyder har normalt ingen plikt til å opplyse oppdragsgiver om uklarheter i konkurransegrunnlaget før kontraktsinngåelse. Slike uklarheter vil kunne medføre fordyrelser for oppdragsgiver, i tillegg til den friksjonen mellom partene som slike forhold skaper. Det er derfor viktig at beskrivelsen er klar og entydig, slik at misforståelser og konflikter unngås. Dette kommer fram som et krav i NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold.

For best utbytte av veiledningen anbefales det at du har følgende standarder tilgjengelig:

  • NS 3450: Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold
  • NS 3451: Bygningsdelstabellen
  • NS 3420-0: Orientering
  • NS 3420-1: Fellesbestemmelser

NS 3420 – aktuelle fagdeler for de fagene du skal utarbeide beskrivelse for.
I denne veiledningen er gyldige standarder per 1. februar 2017 lagt til grunn.

Relevante standarder

Se alle produkter