NS 3420 – en standard, mange deler

Hva er innholdet i hver enkelt del av standarden NS 3420 og hvilke deler trenger du?

Det er stadig behov for revisjon av enkeltdelene av NS 3420, og standarden utvides med nye deler. Dette har medført at vi jevnlig utgir NS 3420 i sin helhet. Dette betyr ikke at alle delene kommer i ny utgave. Den samlede standarden består derfor av mange deler som hver blir betegnet med det årstallet de ble gitt ut.

Den årlige, komplette utgivelsen av NS 3420 betegnes med årstallet etter standardens nummer på denne måten NS 3420:2019. I NS 3420-0 er det en tabell som viser inndelingen og en samlet oversikt over alle gyldige deler i NS 3420.

Hvilke deler trenger du?

Dersom du skal slå opp i NS 3420 og er usikker på hvor du kan finne riktig tema, vil oversikten her gi deg litt kort informasjon om innholdet i hver del i NS 3420. Har du behov for mer detaljert informasjon kan du lese i en oversikt over søkeord som er relevante i NS 3420 (PDF-fil). Dette kan være aktuelt dersom du for eksempel har en post i en beskrivelse med NS 3420-kode og du har behov for å finne bakenforliggende a) Omfang og prisgrunnlag og krav til b) Materialer, c) Utførelse, d) Toleranser, e) Prøving, kontroll og x) Mengderegler.

Den første eller de to første bokstavene i koden forteller deg i hvilken del av NS 3420 du vil finne de bakenforliggende kravene. Du må i tillegg kunne slå opp i NS 3420-1 Fellesbestemmelser hvor det er lagt tekst som er felles for alle postgrunnlag i alle fagdelene.

For mange postgrunnlag vil du kunne oppleve at det er referert til andre standarder. Det vil da sannsynligvis være hensiktsmessig å skaffe seg de standardene også. Se informasjon om referansestandarder i NS 3420.

Delene i NS 3420

Her er en kort beskrivelse av innholdet i hver enkelt del av NS 3420. For mer informasjon om de ulike delene kan du klikke på lenken i navnet.

NS 3420 del Innhold
0 Orientering Orientering om NS 3420-deler og oppbygging av kodesystemet. Redigeringsmønsteret for fagdelene er forklart, bl.a. hvordan stoffet er fordelt mellom a)-, b)-, c)-, d)-, e)- og y)-punkter. Tabell 1 viser hvilke deler som gjelder for den aktuelle års versjon av NS 3420. Denne delen av NS 3420 gis ut hvert år.
1 Fellesbestemmelser Omfatter overordnede bestemmelser og informasjon som gjelder alle de øvrige delene av NS 3420. Her finner du felles krav som gjelder for alle postgrunnlag i NS 3420, omfang og prisgrunnlag, tekniske bestemmelser og mengderegler, generelle regler for avvik og toleranser, og spesifikasjon og regler for utarbeidelse av poster i en beskrivelse. Denne delen trenger du alltid i tillegg til aktuell fagdel ettersom hver fagdel henviser videre til felles krav og bestemmelser.
2 Inndeling, innhold og stikkordliste Omfatter hovedstrukturen, og viser ned til nivå tilsvarende innholdsfortegnelsen i hver enkelt fagdel av NS 3420. En stikkordliste som viser til NS 3420-koden hvor søkeord tema er behandlet under. Denne delen gis ut hvert år.
A Etablering, drift og avvikling av bygge- og anleggsplass Omfatter beskrivelsestekster for fasene etablering, drift og avvikling av en bygge- eller anleggsplass. Under tema ligger posteksempler og beskrivelseseksempler på bruk av denne delen.
B Sammensatte elementer og systemer Disse delene er bygd opp i mer eller mindre grad med varianter av postgrunnlag med krav til funksjon for systemer, seksjoner og  elementer. Det utgis ikke en egen del NS 3420-B, men det vises til deler på to-bokstavsnivå. 
BE Bygningselementer Omfatter bygningselementer, klassifisert iht. NS 3451 Bygningsdelstabellen. Elementene er basert på enten funksjonskrav eller postgrunnlag for elementer basert på en detaljspesifisering av prosjekterte løsninger. De detaljspesifiserte elementene er basert på at de ulike deler av elementet beskrives som delprodukter fra fagdeler i NS 3420, men uten egne enheter og mengder. Mengden ligger på elementet.
BM  Ventilasjonstekniske systemer  Omfatter postgrunnlag for utarbeidelse av beskrivelse av ventilasjonssystemer som kanalnett for luftbehandling, balansert ventilasjon og avtrekksventilasjon basert på funksjonskrav på systemnivå.
BN Elektrotekniske systemer Omfatter standardiserte tekster for beskrivelse av elektrotekniske systemer basert på funksjonskrav på systemnivå og prosjektert løsning på systemnivå. Inndelingen er basert på strukturen i NS 3451.
BQ Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau Omfatter beskrivelsestekster for heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau for vare- og persontransport i bygninger.
BR Gods- og varetransportører Omfatter beskrivelsestekster for varetransportører som rørpost, transportbånd for flyplasser og industri, taubanetransport for industri.
BS Taubaneinstallasjoner for persontransport Omfatter beskrivelsestekster for maskininstallasjoner for persontransport, som skitau, skitrekk, stolheiser og kabinbaner. Inneholder komplett beskrivelse av ferdig anlegg.
BW Seksjoner av byggverk Omfatter postgrunnlag for alle typer av prefabrikkerte rom- og husseksjoner basert på funksjonskrav eller detaljspesifikasjoner.
CD Miljøsanering, demontering og riving Omfatter arbeider i forbindelse med miljøsanering, demontering og riving
CH Hulltaking og slissing Omfatter hulltaking og slissing i bygningsdeler.
CU Sanering av sopp og skadedyr Omfatter sanering av soppangrep, og bekjempelse  av skadedyr som angriper treverk.
D Undersøkelser, registreringer og kontroll Omfatter geotekniske grunnundersøkelser, hvor postgrunnlag er basert på Norsk geoteknisk forenings melding nr.10.
F Grunnarbeider Omfatter uttak av berg og løsmasser i dagen og i tunneler, sjakter og bergrom med de normalt tilhørende arbeider. Herunder ligger markrydding, uttak av løsmasser og berg, sikring av berg,  sikring mot ras og skred, vannhåndtering, opplasting og transport, utlegging av masse, bearbeiding av masse.
G Grunnarbeider – Del 2 Omfatter beskrivelsestekster for grunnforsterkninger, boring av hull i berg og løsmasser, spuntvegger, peler, brønner, injeksjon, forankringer og geosynteter.
J Dekke- og banearbeider Omfatter bærelag der bitumen eller sement er benyttet som stabiliseringsmiddel, asfaltdekker, oppmerking av dekker, og dekker av kunstgress og kunststoff.
K Anleggsgartnerarbeider Omfatter anleggsgartnerarbeider, herunder opparbeidelse og etablering av uterom og landskapsutforming ved bruk av vegetasjon og ulike typer byggematerialer. Omfatter montering av gjerder, avskjerminger, utstyr, utsmykning samt lekeplass- og mosjonsutstyr. MERKNAD Skjøtsel i etableringsperioden er omfattet av NS 3420-ZK.
L Betongarbeider Omfatter betong- og betongrelaterte arbeider i forbindelse med både plasstøpt og betongelementer i bygge- og anleggsarbeider. Sprøytebetong- og betongrehabilitering dekkes også i delen, og den omfatter enklere betongarbeider som utføres av andre yrkesgrupper.
N Mur- og flisarbeider Omfatter murte konstruksjoner, puss- og flisarbeider, og lette betongelementer som porebetong og lettklinkerbetong.
P Metallarbeider Omfatter stål- og aluminiumkonstruksjoner, stål- og aluminiumkomponenter, tynnplatekonstruksjoner av stål og korrosjonsbeskyttelse av stål.
PN  Blikkenslagerarbeider Omfatter blikkenslagerarbeider inklusive takrenner og nedløpsrør av plast og taksikringssystemer
Q Tømrerarbeider Omfatter konstruksjoner som gulv og dekker, kledning, panel og plater, tekking, dekkbord og belistning, massive elementer, prefabrikkerte elementer i heltre, og materiale av heltre, limtre, tømmer og laft, og lettprofiler. Delen omfatter også beskrivelsestekster for reparasjon og restaurering av konstruksjoner i heltre.
R Montasje- og innredningsarbeider Omfatter beskrivelsestekster for påhengsvegger, glasstak, vegg-, himlings-, og gulvsystemer, glassarbeider, dører, porter, luker, vinduer, solskjerming, låser, beslag, fast innredning og utstyr, utstyr for sport og fritid, slokke- og redningsutstyr, og restaurering av dører og vinduer.
SB Isolering Omfatter varme-, lyd- og brannisolering av konstruksjoner og installasjoner.
SF Tetting Omfatter tetting mot inntrengning eller gjennomtrengning av fukt, luft, gass, vann eller andre væsker, herunder også fugetetting og tetting rundt gjennomføringer.
SH Passiv brannbeskyttelse Omfatter passiv brannbeskyttelse i bygninger ved isolering, overflatebehandling og tetting.
SL Undertak og tekking Omfatter undertaksbelegg på taktro, undertak og taktekking med takstein, takskifer, profilerte plater, takshingel og plast-, gummi- eller bitumenbaserte takbelegg
T Maler- og beleggarbeider Omfatter overflatebehandling med malingsmaterialer, tapet og gulvbelegg.
U Rørinstallasjoner Omfatter beskrivelsestekster for både innen- og utendørs arbeider for rørinstallasjoner, kummer og tilhørende utstyr. Innbefatter også prøving, kontroll og klargjøring av installasjoner.
V Ventilasjonsinstallasjoner Omfatter kanaler og luftbehandlingsutstyr og annet utstyr for ventilasjonsanlegg, og bestemmelser for ventilasjonsinstallasjoner.
W Installasjoner for elkraft og ekom Omfatter beskrivelsestekster for materiell og utstyr til elkraft og ekom.
X Utstyr for elkraft og ekom Omfatter beskrivelsestekster for utstyr til elkraft og ekom.
 Y Spesielle tekniske installasjoner og anlegg Omfatter beskrivelsestekster for kulde- og varmeinstallasjoner, rørtransport og sentralstøvsuger, utstyr for kjøling og varme, kjøkkenutstyr og informasjons- og undervisningsutstyr, og utstyr for avfallshåndtering
YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet Omfatter beskrivelsestekster for automatisering av VVS, elektrotekniske installasjoner for lys, inneklima, energibruk, solavskjerming, sikkerhetssystemer for brannovervåking, innbruddsovervåking, varsling, adgangskontroll, kameraovervåking, prosjektering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring.
Z Drift og vedlikehold Omfatter beskrivelsestekster for drift og vedlikehold av ulike bygg og anlegg, vedlikehold av veger med faste og gruslagte dekker. Drift, vedlikehold og renhold av idretts- og aktivitetsanlegg.
 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder Omfatter beskrivelsestekster for skjøtsel av vegetasjon og andre driftsoppgaver utendørs, herunder drift av lekeplass, utstyr, installasjoner og konstruksjoner samt drift av gang- og kjørearealer. Standarden omfatter også avfallshåndtering og renhold utendørs. Standarden beskriver løpende fasilitetstjenester per år og periodiske arbeider per gang.