Norsk Standard for læringsteknologi

Hensikten med standarden er å etablere en felles måte å beskrive og merke læringsressurser i norsk utdanning og bidra til at beskrivelsene foreligger i en strukturert og maskinlesbar form. NS 4180:2020 erstatter 2017-versjonen.

Person jobber på en laptop
Foto: Unsplash

Som en følge av fagfornyelsen (2020), er det gjort endringer i underliggende standarder og tilpasninger. Den nye standarden, 4180:2020 Læringsteknologi — Metadata for læringsressurser, reflekterer behovet for API-er og en mer dynamisk forvaltning av vokabularer og veiledningsmateriale. Det er også blant annet nye krav og anbefalinger om bruk av identifikator og URL.

Endringer fra forrige versjon

De viktigste endringene siden 2017-versjonen er følgende:

  • Endringer i underliggende standarder og tilpasninger som følge av fagfornyelsen
  • Behov for API-er og en mer dynamisk forvaltning av vokabularer og veiledningsmateriale
  • Nye egenskaper for «description», «expires», «audience», «accessMode», «accessModeSufficient» og «accessibilitySummary»
  • Nye krav og anbefalinger om bruk av identifikator og URL
  • Vokabularer, som tidligere gjengitt i tillegg D, er flyttet ut av standarden
  • Eksempler, som gitt i tillegg C, er flyttet ut av standarden
  • Nytt tillegg E om behov for API-er tilknyttet standarden


Hvem er standarden aktuell for?

Standarden er spesielt relevant for aktører som publiserer metadata om læringsressurser, og for aktører som konsumerer og bygger tjenester på metadata om læringsressurser. Aktuelle systemer og tjenester er eksempelvis publiseringssystemer, søkemotorer, portaler, læringsplattformer og planleggingsverktøy.

Tilrettelegger lærestoffet

Standarden legger til rette for søk og gjenfinning av ressurser, deling og utveksling av metadata om ressurser og tjenesteutvikling. Åpne og strukturerte data på tvers av kilder er av stor verdi for både lærer og elev ved at det gir muligheter for å kunne tilrettelegge lærestoffet til behovene for den enkelte elev og ved at det også gir et bedre grunnlag for egenvurdering eller elevvurdering i etterkant. Dette er av verdi for aktører som bygger tjenester på dataene eller publiserer data, ved at det bidrar til å synliggjøre bedre. Det åpner for en mer kontinuerlig og granulær publisering.

Kontakt

Komitéen SN/K 186 Læringsteknologi har vært sammensatt av representanter for myndigheter, forbrukere, rådgivere, universitet, forskning og næringsliv.

Ønsker du mer informasjon om standarden, ta kontakt med prosjektleder Lasse Mortensen, lmo@standard.no