Retningslinjer for sårbarhet, påvirkninger og risikovurdering

NS-EN ISO 14091 gir retningslinjer for vurdering av risiko knyttet til potensielle påvirkninger av klimaendringer. Risikovurdering i henhold til standarden gir et grunnlag for planlegging av klimatilpasning, implementering, overvåking og evaluering for alle typer virksomheter.

Risiko knyttet til klimaendring er ofte vanskelig, og noen ganger umulig, å kvantifisere sannsynligheten for både på kort eller lang sikt. Det kan være lite effektivt å utføre risikovurderinger ved hjelp av statistisk sannsynlighet. Derfor er det utviklet andre metoder for å vurdere risiko knyttet til klimaendring.

NS-EN ISO 14091 er et veiledningsdokument for dem som arbeider med klimaendringer, og det har en struktur som starter med en orientering om konseptet risikovurdering av klimaendring, etterfulgt av forberedelse, implementering, dokumentasjonen og kommunikasjonen av risikovurdering ved klimaendring. Retningslinjene ledsages av eksempler og forklarende informasjon.

Screening og påvirkning

NS-EN ISO 14091 gir veiledning i bruk av screeningsvurderinger og påvirkningskjeder. Screeningstilnærmingen kan fungere som en egen, forenklet risikovurdering for et ukomplisert system som er i risikosonen, for organisasjoner med et begrenset budsjett, eller den kan fungere som en forhåndsvurdering før bruk av påvirkningskjeder. Metoder med påvirkningskjeder bruker en inkluderende medvirkningsprosess, de er mer omfattende, men gir samtidig mulighet til å håndtere alle relevante faktorer. Både screeningsvurderinger og vurderinger med påvirkningskjeder legger til rette for kvalitativ og kvantitativ analyse.

Dokumentasjon

I standarden er det lagt vekt på omfattende dokumentasjon og kommunikasjon av risiko knyttet til klimaendring. Dette er avgjørende for alle påfølgende aktiviteter. Risikovurdering gir blant annet informasjon som gjør det mulig å identifisere og prioritere tilpasningstiltak. Risikovurderinger som utføres i samsvar med standarden, styrker også planleggingsaktiviteter for katastrofeforebygging.

Relasjon til andre standarder

Det finnes også andre internasjonale standarder som omhandler klimaendring eller som på andre måter er koblet til denne standarden. Et eksempel er NS-ISO 31000 som kan hjelpe organisasjoner med å styre risiko som identifiseres og vurderes i dette dokumentet, som i seg selv er en spesialisert utvidelse av den begrensede risikovurderingsdelen av NS-ISO 31000.

NS-EN ISO 14001 legger til rette for integrering av klimatilpasning i et ledelsessystem for miljø, der NS-EN ISO 14091 inneholder ytterligere informasjon som støtter dette.

Standarden hører til i en serie av standarder om klimatilpasning under NS-EN ISO 14090, som beskriver følgende elementer i klimatilpasning:

  • Forhåndsplanlegging.
  • Vurdering av påvirkninger, inkludert muligheter.
  • Planlegging av tilpasning.
  • Iverksettelse.
  • Overvåking og evaluering.
  • Rapportering og kommunikasjon.

NS-EN ISO 14091 er en del av det andre punktet på listen «vurdering av på virkninger, inkludert muligheter».

Bred målgruppe

NS-EN ISO 14091 er relevant for alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, type og egenart. Standarden kan anvendes av organisasjoner som ønsker å utføre risikovurderinger i tillegg til organisasjoner som ønsker å utføre sårbarhetsvurderinger. Standarden kan for eksempel hjelpe finansinstitusjoner når de skal ta beslutninger om prosjektfinansiering, bedrifter som driver i klimafølsomme sektorer, eller lokale myndigheter som utvikler tilpasningsstrategier.

Relevante standarder

Se alle produkter