Velferdsteknologi

Eldre dame trykker på Ipad
Foto: Istock

Relevante fagsider:

Kommuner og helseinstitusjoner vil i tiden framover ha betydelige behov for å oppgradere eldre tekniske løsninger innenfor velferdsteknologi, for å møte et stadig økende antall eldres krav til sikkerhet og velferd. Det er i dag en utfordring at det er ulike krav fra kommunene til de tekniske løsningene som skal brukes. Standardisering vil bidra til felles, nasjonale krav og bedre samordning. Prosessen med standardisering vil bidra til større innovasjon knyttet til fremtidige krav, der flere eldre vil bo i egen bolig lenger enn tidligere, ved siden av behovet for gode felles løsninger i offentlige fellesboliger.

Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep innenfor helsesektoren og defineres gjerne som tekniske løsninger som skal bidra til at brukere og pårørende føler seg trygge, både i eget hjem og på institusjon.

Bedre livskvalitet

Det er videre et mål at tekniske løsninger skal bidra til økt selvhjulpenhet, sikre medbestemmelse og bedre livskvalitet. Velferdsteknologi kan være enkeltprodukter som brukeren selv håndterer (uten bistand) eller mer komplekse løsninger med automatiske alarmfunksjoner. Når en hendelse inntreffer (aktivert av bruker eller sensorer), videresendes dette til alarmsentralen, som videresender til riktig nødsentral.

Optimal kommunikasjon

Digital kommunikasjon mellom bolig og ulike alarmtjenester, hjemmetjeneste, spesialisthelsetjeneste og private initiativ, har behov for en felles plattform og infrastruktur som sikrer innbyggerne kommunikasjonsløsninger på tvers av tjenesteområder og regioner. Innenfor områdene tele-helse og tiltak som innebærer overvåkning og innsamling av medisinske data, er teknologiutviklingen godt i gang blant kommersielle aktører og forskningsmiljøer. Standardisering er viktig ved innføring av ny velferdsteknologi. Det er viktig med en felles standard for å sikre optimal kommunikasjon mellom de ulike tekniske innretningene som benyttes.

Arbeidet med standardisering på området velferdsteknologi krever samordning og iverksettelse av nye standardiseringsprosjekter ved siden av informasjonsspredning om de eksisterende. På Standard Norges område er sentrale aktiviteter å kartlegge eksisterende relevante standarder og identifisere hvor slike mangler, drive eller opprette standardiseringskomiteer for å utvikle norske standarder, i tillegg til å delta i, eller følge internasjonalt standardiseringsarbeid.

Standardiseringskomiteer på velferdsteknologi

Standard Norge har en standardiseringskomité for tekniske hjelpemidler. Komiteen skal ha i mandat å utvikle normgivende dokumenter på området tekniske hjelpemidler, ved siden av å følge det europeiske og internasjonale standardiseringsarbeidet på området og komme med norske innspill til dette.

Standard Norge er i ferd med å opprette en standardiseringskomite for tekniske innretninger innenfor velferdsteknologi som vil omfatte trygghetsalarmer, fjernkontroll av multimedia-utstyr, sensorteknologi, robotteknologi, systemarkitektur, smarthusteknologi, sporingssystemer, internett osv.

Planen er også å etablere en standardiseringskomité for tjenesteinnovasjon på området velferdsteknologi og omsorgstjenester, herunder helseoppfølging, påminnelser, ernæring, sikkerhets- og trygghetstjenester, hjelp utendørs osv. Eksempler på prosjektområder er trygghet og sikkerhet, kompensasjons- og velværeteknologi, sosial kontakt og behandling og pleie.