Vedlikeholdsprosess og tilhørende indikatorer

NS-EN 17007 gir en generisk beskrivelse av vedlikeholdsprosessen og gjelder for alle virksomheter som har ansvar for vedlikehold av bygg, anlegg og produksjonssystemer. Standarden er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

NS-EN 17007 Vedlikeholdsprosess og tilhørende indikatorer, angir egenskapene ved alle prosessene, spesifiserer deler av vedlikeholdsprosessen og etablerer en vedlikeholdsmodell som gir føringer for hvordan indikatorer defineres.

Standarden beskriver trinnene i vedlikeholdsprosessen og gir veiledning om hvordan man kan fastsette indikatorer for måling av ytelse.

Den er anvendelig innenfor alle type organisasjoner og eiendommer (bygg, infrastruktur og industri) og uavhengig av størrelse.

NS-EN 17007 gir veiledning om:

  • Identifisering av tiltak for å tilfredsstille vedlikeholdsmålene
  • Utførelse av tiltak
  • Krav til input og resultater
  • Måling og vurdering av ytelse
  • Innsamling og deling av data

Gir et ledelsesverktøy

Beskrivelsen på vedlikeholdsprosessen som standarden gir, kan tilpasses etter typen av og størrelsen på virksomheten som velges til å utføre vedlikeholdet, kompleksiteten av systemet som skal vedlikeholdes, og omfanget av de eksterne kontraktsfestede tjenestene.

Formålet med standarden er å gi en forståelse av tiltakene og samhandlingen mellom vedlikeholdsprosesser. Det gir vedlikeholdsledere et ledelsesverktøy i form av en metode for å sammenligne sin virksomhet med den generelle framstillingen som er beskrevet, og for å avdekke utilstrekkelige tiltak, ikke-tilordnede ansvarsområder og/eller dårlige forbindelser. Det gir informasjon om fastsettelse av ytelseskrav som er knyttet til bestemte prosesser og opprettelse av scorekort (vurderingskriterier) som er egnet for overvåking av aktiviteter og måling av ytelse.

Relevante standarder

Se alle produkter