Skadebegrensning og sanering av vann- og fuktskader

Standarden NS 3515 angir krav til kartlegging av skadeomfang, skadebegrensende tiltak og sanering ved vann- og fuktskader i bygninger, og bidrar å sikre at tiltakene som settes i verk er hensiktsmessige og forsvarlige.

Hvitt tak med skjolder etter vannlekkasje
Foto: iStock

Fuktrelaterte skader på bygninger er et økende problem og påfører årlig bygningseiere og forsikringsselskaper betydelige kostnader. Fukt som lukkes inne i konstruksjoner medfører høy risiko for at brukere og beboere kan få betydelige helseproblemer i form av allergier og luftveissykdommer.

Ved vann- og fuktskader i bygninger er det viktig at riktige tiltak settes i verk slik at følgeskader begrenses i størst mulig grad. Innbygging av fukt, spredning av soppsporer eller dårlig rengjøring etter vannskade med infisert vann kan på et senere tidspunkt gi følgeskader med store økonomiske tap og helseplager for beboere og brukere.

Redusere skadeomfang

NS 3515 Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering, er et nyttig verktøy for å sikre at tiltakene som settes i verk etter vann- og fuktskader er hensiktsmessige og forsvarlige.

Standarden setter krav til kartlegging av skadeomfang, skadebegrensende tiltak og sanering ved vann- og fuktskader i bygninger. Kravene som stilles til ansvarlig foretak for saneringsarbeidet omfatter blant annet hva som skal undersøkes på skadestedet og hvordan de ulike prosessene knyttet til saneringsarbeidet skal gjennomføres, herunder valg av metoder, sluttkontroll og dokumentasjon.

For å oppfylle kravene til fuktmåling, i henholdsvis betong- og trekonstruksjoner, viser standarden til målestandardene NS 3511 Måling av relativ fuktighet (RF) i betong og NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner.

Relevant for både utbedrer og eier

NS 3515 er svært relevant for virksomheter som utbedrer skader og kan i praksis fungere som en arbeidsrutine for gjennomføring av hensiktsmessige og forsvarlige tiltak ved sanering av fukt- og vannskader i bygninger. For bygningseiere vil standarden bidra til å gi trygghet for at skaden ikke skal medføre følgeskader som kan gi helseplager for brukere og beboere.

En viktig del av standarden er de informative tilleggene som bl.a. viser eksempler på rapportmaler som det ansvarlige foretaket kan legge til sitt KS-system der de finner det hensiktsmessig.

Innholdet i standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 346 som består av representanter fra forskning/innovasjon, industri/næringsliv/virksomheter, forbrukere, offentlige aktører og myndigheter.

(Denne saken har også vært på trykk i Byggeindustrien nr. 8/2021)

Video laget av Norges Astma- og Allergiforbund om NS 3515

NS 3515

Se alle produkter

NS 3511

Se alle produkter

NS 3512

Se alle produkter