ISO 41014 Utvikling av en FM-strategi

Standarden for FM-ledelse, ISO 41001, setter krav til at det skal utarbeides en FM-strategi og ISO 41014 viser hvordan.

Personer rundt et bord diskuterer diagrammer på papir
Foto: Pexels

Standardens fulle navn er NS-EN ISO 41014 Fasilitetsstyring (FM) – Utvikling av en FM-strategi. ISO 41014 er en prosess-standard som beskriver fasene, beslutninger, aktiviteter, informasjon, data og interessenter som må koordineres ved utvikling av en FM-strategi.

Støtter virksomhetens strategi

ISO 41014 hjelper virksomheter med å utvikle og forbedre sin FM-strategi ut fra og som støtte til virksomhetens strategi. På bakgrunn av den overordnede strategien til virksomheten og forståelsen av hvordan FM kan bidra i den, definerer FM organisasjonens krav til leveranser og deretter en strategi for å levere det som etterspørres og kreves. Standarden beskriver hvordan dette kan gjøres.

Standarden gir en felles forståelse av hvilke faktorer som bør vurderes når du utvikler en FM-strategi. Standarden definerer FM-strategi som en beskrivelse av behovene til bestilleren, forslag til løsninger for fasilitetsstyring og en plan for iverksetting av dem.

En FM-strategi støtter organisasjoner til å

 • bedre forstå bestillerens mål og behov og tilpasse leveransen etter bestillerens mål og behov
 • tilpasse FM-krav til bestillerens kjernevirksomhet og aktiviteter
 • forbedre effektiviteten i ledelse av FM og levering av fasilitetstjenester
 • skape en bærekraftig og mer effektiv bruk av ressursene

Den enheten eller organisasjonen som er ansvarlig for FM vil ha stor nytte av en FM-strategi som en del av FM-styringssystem. ISO 41014 beskriver hvordan dette kan gjøres gjennom å

 1. forstå virksomheten og behovene
 2. utvikle krav til FM
 3. fastsette en strategi for FM
 4. måle og vurdere ytelser
 5. forbedre resultatene

Bruk av ISO 41014

Enhver virksomhet som ønsker veiledning, eksempler på beste praksis og en felles metodikk for utvikling av en FM-strategi, vil ha nytte av denne standarden. Standarden viser også eksempler på hvordan virksomhetens behov kan brytes ned til krav og strategi for FM.

Målgruppen for standarden er:

 • Eiendomsforvaltere - Offentlig og privat sektor
 • Alle typer virksomheter som kjøper inn tjenester til bygg
 • FM-enheten i virksomheten
 • Tjenesteleverandører av fasilitetstjenester (FM)
 • Universiteter og høgskoler med undervisning innenfor eiendomsforvaltning
 • Rådgivere innenfor eiendomsforvaltning

FM-familien av standarder

Denne standarden er medlem av FM-familien av standarder som består av

 • NS-EN ISO 41000-serien for FM-ledelse, terminologi, strategi og avtaler
 • NS-EN 15221-serien for ytelsesmålinger, areal og volum, taksonomi, prosesser og benchmarking
 • NS 6422 Utvikling av kontorarbeidsplasser
 • SN-ISO/IEC 17021-11 Kompetansekrav for de som skal sertifisere etter NS-EN ISO 41001

Mål for fasilitetsstyring (FM)

Det overordnede målet for fasilitetsstyring (FM) er å understøtte mennesker, sted og prosesser i en organisasjon for å forbedre livskvalitet og produktiviteten til kjernevirksomheten. Kort sagt bidrar fasilitetsstyring til at arbeidshverdagen fungerer best mulig og at alle får gjort det de skal gjøre til tiden. FM påvirker sikkerheten, trivselen og livskvalitet i store deler av samfunnet og befolkning gjennom tjenestene den leder og leverer. FM er av strategisk betydning fordi den direkte støtter bestillerens og virksomhetens strategi, slik at målene nås gjennom forvaltning av fasiliteter som er trygge, pålitelige, effektive, kostnadseffektive og bærekraftig.

NS-EN ISO 41014

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter