Anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester

Standarden angir krav og anbefalinger ved anskaffelse av byggdriftstjenester (vaktmestertjenester) i både offentlig og privat sektor. Den kan brukes både ved interne og eksterne leveranser.

NS 6425 er aktuell for både oppdragsgivere og tjenesteleverandører. I tillegg vil den kunne være nyttig for rådgivere, utdanningsinstitusjoner og personer som arbeider med organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling innenfor bygg- og eiendomsforvaltning (FDV).

Et godt verktøy

Standarden er et verktøy for å:

 • oppnå gode tjenesteleveranser og tidredusere ulempen ved kompetansegap mellom partene ved å gi et felles begrepsapparat og felles referansedokument
 • beskrive leveransen
 • redusere risikoen for avtalepartene og på den måten gi grunnlag for reduserte priser
 • skape like konkurransevilkår
 • bedre kommunikasjon mellom byggdrifterne og eier/forvalter, brukere og eksterne tjenestetilbydere

Krav og anbefalinger

Krav og anbefalinger knyttet til tilbudsprosessen omfatter:

 • tilbudsinnbydelsen
 • prosedyre og vilkår for levering av tilbud og oppstart
 • system for evaluering av tilbud
 • krav til leverandørenleveransens omfang og ytelse
 • evaluering av tilbud
 • avtale om byggdriftstjenester

Relevante standarder

Se alle produkter