Evaluering av energiytelse – NS-ISO 50006

NS-ISO 50006 omhandler energiledelsessystemer og tar for seg evaluering av energiytelse ved bruk av energiytelsesindikatorer (EnPI-er) og energibasislinjer (EnB-er).

Evaluering av energiytelse er et verktøy som gjelder for alle typer organisasjoner, og som kan brukes når de skal evaluere resultatene av sin innsats innenfor energiledelse. Relevante variabler påvirker energiforbruket og energieffektiviteten til organisasjonene.

Normalisering forenkler evaluering

For å evaluere energiytelsen under ekvivalente forhold på en virkningsfull måte bør det tas hensyn til virkningene av relevante variabler ved hjelp av normaliseringsprosessen.

Det kan være utfordrende å måle, overvåke og vise forbedring av energiytelse fordi det er en kompleks prosess å bestemme hensiktsmessige energiytelsesindikatorer (EnPI-er) og tilsvarende basislinjer for energi (EnB-er) for en organisasjon, som skal bidra til at den får en bedre forståelse av energiforbruket til anleggene, utstyret, systemene eller de energikrevende prosessene.

Lavere energikostnader

Forbedring av energiytelse bidrar til at organisasjoner får bedre konkurranseevne gjennom reduserte energikostnader. I tillegg bidrar forbedring av energiytelse til at organisasjoner reduserer sine energirelaterte klimagassutslipp.

Reduksjon av klimagassutslipp knyttet til energiforbruk er et avgjørende verktøy i håndtering av klimaendring. Metoder for overvåking og måling av energiytelse for å sikre tilfredsstillende resultater er hovedaspekter ved denne aktiviteten.

Fordeler utover energisparing

I de aktivitetene eller prosessene der det ikke har vært planlagt noen forbedring av energiytelse, kan det også oppnås fordeler ved å bruke EnPI-er og EnB-er for å håndtere driftskontroll, identifisere vedlikeholdsbehov eller identifiserebetydelige avvik i energiytelsen.

Et hovedelement for å lykkes er å kommunisere organisasjonens energiytelse og tilhørende prosesser til rett(e) person(er) i organisasjonen. Et annet hovedelement er å bygge vedvarende forpliktelse og engasjement hos den øverste ledelsen for å sikre at det tildeles ressurser til energiledelse, inklusive virkningsfull fastleggelse av EnPI-er og EnB-er.

Hjelper med kravene i NS-EN ISO 50001

Den tekniske informasjonen i dette dokumentet gjør det mulig for en organisasjon å oppfylle kravene i NS-EN ISO 50001, inklusive bruk av normalisering ved måling, overvåking, analysering, evaluering og forbedring av organisasjonens energiytelse. På denne måten kan den vise kontinuerlig forbedring av energiytelse ved bruk av EnPI-er og tilhørende EnB-er.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS-EN ISO 50001 Energiledelse

Kurset gir deg en innføring i kravene i standarden slik at du kan utvikle, drifte og/eller vedlikeholde et ledelsessystem for energiledelse for å jobbe målrettet og systematisk med energieffektivisering.

Les mer og meld deg på