NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse er trukket tilbake, men vises fortsatt til i byggteknisk forskrift

Selv om standarden NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018, kan den fortsatt benyttes. Standard Norge ønsker å tydeliggjøre historien bak og statusen til denne standarden.

Det er ikke uvanlig at standarder benyttes i en tid etter tilbaketrekningen, og de er derfor tilgjengelig i vår nettbutikk. I gjeldende TEK og i utkast til ny byggteknisk forskrift (TEK 17) som nå er på høring, blir det vist til denne standarden. Dette har utløst en debatt i byggenæringen. Derfor ønsker Standard Norge å utdype.

Bakgrunn

Standard Norge utga NS 3031 i 2014. Standarden omfatter en metode med normerte inndata for beregning og dokumentasjon av bygningers energiytelse. Denne standarden har vært grunnlag for å dokumentere samsvar med krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og for å bestemme energikarakteren i energimerket for bygninger (energimerkeforskriften for bygninger).

NS 3031 var ment å harmonisere mot europeiske standarder og kompletterer disse. Flere av de mest sentrale europeiske standardene er normative referanser til NS 3031 og er derfor en del av standardens bestemmelser.

Krav om tilbaketrekning av nasjonale standarder som er i konflikt med europeiske

Som medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN er Standard Norge forpliktet til å trekke tilbake nasjonale standarder som er i konflikt med europeiske standarder. I 2017 ble NS-EN ISO 52000-1 Bygningers energiytelse - Overordnet vurdering av bygningers energiytelse - Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer, utgitt. Dette medførte at NS 3031:2014 ikke lenger kunne opprettholdes som gyldig Norsk Standard, og den ble derfor formelt trukket tilbake 1. februar 2018.

NS 3031 er under revisjon for å tilpasses innholdet i NS-EN ISO 52000-1 og andre nye europeiske standarder, de såkalte EPBD-standarder (Energy performance of buildings directive). Dette arbeidet er satt i gang, men standardiseringskomiteen er ikke ferdig enda. Byggteknisk forskrift (TEK17) viser fortsatt til den tilbaketrukne NS 3031:2014.

Standard Norge har for øvrig utgitt en Norsk Spesifikasjon knyttet til energiberegning for bygg, som kan være et nyttig dokument både for prosjekterende og rådgivende ingeniører. Denne utgivelsen er ment som et supplerende dokument inntil det publiseres en ny revidert utgave av NS 3031.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette, kan du kontakte prosjektleder
Jens Gran i Standard Norge.

Artikkel sist oppdatert: 2021-09-29

NS 3031:2014

Se alle produkter