Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning

SN-NSPEK 3031 gir metoder for en helhetlig analyse og optimalisering av alt fra bygningskropp, avansert ventilasjon og varmepumpe, via termiske solfangere til solceller-systemer og lokale vindturbiner.

SN-NSPEK 3031 Bygningers energiytelse – Beregning av energibehov og energiforsyning gir regler for å beregne bygningers energibehov, behovet for levert energi til bygningen og eksportert energi til energinettet.

Ettersom byggteknisk forskrift krever at alle som skal bygge hus over en viss størrelse skal gjøre energiberegning for bygget, er dette et nyttig dokument både for prosjekterende og rådgivende ingeniører. SN-NSPEK 3031 har elementer som ivaretar både egenproduksjon av energi, klimagassutslipp og energikostnadsberegninger. Det kan brukes både på eksisterende enkle boliger og avanserte yrkesbygg med kompliserte tekniske systemer. Den kan også brukes til å finne ut hvordan energi utveksles til nettet og kjøpes fra nettet.

Bruksområder

SN-NSPEK 3031 kan brukes til å

 • vurdere om bygningen tilfredsstiller et bestemt energinivå
 • dokumentere teoretisk energibehov
 • vise et typisk nivå på eksisterende bygningers energibehov og dokumentere en bygnings teoretiske energiytelse
 • dokumentere egenprodusert energi fra stedlige energikilder
 • optimalisere energiytelsen til en ny bygning ved å bruke metoden på alternative løsninger eller spesifiserte bruksbetingelser
 • vurdere virkningen av mulige energitiltak på eksisterende bygninger ved å beregne energibehovet med og uten energitiltak, både med hensyn til redusert energibruk, klimagassutslipp og reduserte energikostnader
 • beregne energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen og lokale klimadata

Eksempler på bruk av SN-NSPEK 3031:

 • Hvor mye energi sparer du på å gå fra 20 centimeter isolasjon til 35 centimeter isolasjon i ytterveggen?
 • Vil du klare energimerke A ved å bytte fra en dårlig varmegjenvinner på 73 prosent til en god på 86 prosent?
 • Hvor stor akkumuleringstank trenger du hvis du har et solfangeranlegg på 10 kvm?
 • Hvor stort solcelleanlegg må du ha for å nå FutureBuilt sin plusshus-definisjon?
 • Hvor mye solstrøm må du eksportere til nettet om sommeren?
 • Hvor stor biokjel bør du installere for å få best mulig virkningsgrad over året, og hvor mye vil den da dekke av varmebehovet ditt?

Beregninger av energiutnyttelse

Beregning av bygningens energiytelse er avhengig av samspillet mellom bygningskropp og bygningens tekniske systemer. Denne norske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon.

SN-NSPEK 3031 viser til de europeiske standardene som er utarbeidet for bygningsenergidirektivet (EPB-standardene). Den viser i tillegg til alternative måter å beregne energibehovet i bygninger. Spesifikasjonen kan også brukes til å beregne bygningers energiytelse basert på reelle inndata for bygningen og normerte data for klima og brukere og benyttes for å beregne bygningers forventede energiytelse ved å benytte reelle inndata for bygningen, klima og brukere.

SN-NSPEK 3031 gir regler for beregning av en bygnings

 • varmetapstall
 • netto energibehov (beregningspunkt A)
 • varmetap ved distribusjon for oppvarming, varmtvann og kjøling
 • varmetap ved akkumulering for oppvarming, varmtvann og kjøling
 • brutto energibehov (avgitt energi fra energisentral, beregningspunkt B)
 • ytelsen til termisk energisentral i form av varmefaktorer, virkningsgrader og kjølefaktorer
 • egenprodusert elektrisitet
 • behov for levert (kjøpt) energi, eksport av egenprodusert energi og resulterende netto levert energi (beregningspunkt C)
 • primærenergibehov, klimagassutslipp (CO2-ekvivalent), energikostnad og annen vekting

NS 3031 er tilbaketrukket men gjelder fortsatt mot TEK17

Som medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN er Standard Norge forpliktet til å trekke tilbake nasjonale standarder som er i konflikt med europeiske standarder. I 2017 ble NS-EN ISO 52000-1 Bygningers energiytelse - Overordnet vurdering av bygningers energiytelse - Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer, utgitt. Denne medfører at NS 3031:2014 ikke lenger kan opprettholdes som gyldig Norsk Standard, og ble formelt trukket tilbake 1. februar 2018.

NS 3031 må revideres for å tilpasses NS-EN ISO 52000-1 og andre nye europeiske standarder. Inntil en ny versjon blir utgitt, er det likevel 2014-utgaven av NS 3031 som skal brukes ettersom de norske forskriftene viser til den.

Gyldige utgaver og henvisninger i TEK kan endres. For oppdatert informasjon om hvilke standarder som henvises til i TEK se www.dibk.no eller vår oversikt over referansestandarder i byggteknisk forskrift TEK med veiledning.

Les mer om bakgrunnen til NS 3031:2014

NS 3031 og SN-NSPEK 3031

 • SN-NSPEK 3031 erstattet SN/TS 3031 i 2020. En revidert utgave av SN-NSPEK 3031 kom ut i 2023.
 • NS 3031 ble erstattet av NS-EN ISO 52000-1 i 2017.

Les mer: Hva er en Norsk Spesifikasjon (NSPEK)?

Bred sammensatt komité

SN-NSPEK 3031 er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 34 Bygningers energiytelse. Komiteen har vært bredt sammensatt av representanter for de største interessentene; myndigheter, rådgivere, universitet, forskning og næringsliv.

SN-NSPEK 3031 er utarbeidet på bakgrunn av erfaringer fra bruk av NS 3031:2014 og SN/TS 3031:2016.

SN-NSPEK 3031

Se alle produkter

NS 3031:2014

Se alle produkter