Beregning av bygningers effektbehov – SN/TS 3032

Den tekniske spesifikasjonen SN/TS 3032 gir en beregningsmetode for bygningers effektbehov som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon.

SN/TS 3032 brukes til å beregne bygningers energiytelse basert på reelle inndata for bygningen og normerte data for klima og brukere. Dette dokumentet kan også benyttes for å beregne bygningers forventede elektriske effektbehov, eller effektbehov til andre energikilder som fjernvarme, fjernkjøling og biovarme-løsninger. og energiytelse ved å benytte reelle inndata for bygningen, klima og brukere.

SN/TS 3032 kan brukes til å

  • vurdere om bygningen tilfredsstiller et bestemt kravsnivå effektnivå for effektbehov
  • dokumentere teoretisk effektbehov
  • vise et typisk nivå på eksisterende bygningers effektbehov og dokumentere en bygnings teoretiske energiytelse
  • dokumentere egenprodusert effekt fra stedlige energikilder
  • optimalisere effektbehovet til en ny bygning ved å bruke metoden på alternative løsninger eller spesifiserte bruksbetingelser
  • vurdere virkningen av mulige effektenergitiltak på eksisterende bygninger ved å beregne effektbehovet med og uten effekttiltak, både med hensyn til redusert effektbruk, klimagassutslipp og reduserte effektkostnader
  • beregne effektbudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen og lokale klimadata

En del av energimerkeordningen for bygninger

Norske myndigheter vil referere til SN/TS 3032 og SN-NSPEK 3031 i energimerkeordningen for bygninger. I Enovas forprosjekt med forslag til justert innretning for energimerkeordningen for bygninger står det blant annet at «Enova mener at en tilrettelegging for å bruke data fra energimerkeordningen som grunnlag for å definere grønne finansieringsformål vil være i tråd med ordningens formål om å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand».

SN/TS 3032

Se alle produkter