El og ekom i vegtrafikksystem – NEK 600

NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, skal løses.

NEK 600 er en nasjonal standard utarbeidet av NEK/NK300 og trådte i kraft 1. januar 2021. Standarden skal gjøre det lettere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt drift og vedlikehold av el-anlegg i vegsektoren.

NEK 600 viser vei

NEK 600 beskriver valg av løsninger og gir krav der det anses nødvendig og hvor annet offentlig regelverk angir alternative løsninger. Standarden skal i tillegg bidra til standardisering av løsninger slik at prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg blir mer rasjonelt.

NEK 600 er delt opp i kapitler som beskriver ulike temaer og tilleggskrav til ulike typer anlegg i veg-infrastruktur slik det framkommer av innholdsfortegnelsen. For å gjøre det lettere å forstå hvordan standarden er bygget opp og hvordan den skal leses, er det tatt inn et avsnitt "Hvordan lese NEK 600:2021".

Sentralt henvisningsgrunnlag

NEK 600 er det sentrale henvisningsgrunnlag i vegnormal N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, utgitt av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Vegnormalen viser til NEK 600 som metode for å oppfylle kravene i N601. Håndbok N601 utgitt av Statens vegvesen er gitt med hjemmel i forskrift om anlegg i offentlig veg etter veglovas §13 og gjelder for alle offentlige veganlegg.

Erklæring om samsvar med denne standarden innebærer at prosjekterende og/eller utførende bekrefter at anlegget er prosjektert hhv. utført i samsvar med den normative teksten i NEK 600:2021. og være en del av en privatrettslig avtale mellom leverandør og kunde.

I N601 er det krav om samsvarserklæring. Erklæring om samsvar med NEK 600 vil derfor også være et element i å dokumentere samsvar med myndighetskrav. Visse deler av standarden er informativ. Det betyr at det kan erklæres samsvar med standarden uten å følge de anbefalinger som er gitt i den informative teksten.

NEK TS 600 – veileder til NEK 600

NEK TS 600 erstatter Statens vegvesens håndbok V630 Elektroveileder, foreløpig utgave – Nødstrømsforsyning i vegtunneler. NEK TS 600 er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 600. Denne spesifikasjonen gir forslag til preaksepterte metoder for å oppnå enkelte funksjonskrav samt veiledning til kravene i NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem.

Med utgangspunkt i håndbok V630 Elektroveileder er NEK TS 600 utarbeidet av, og forankret i NEKs komite for El- og ekom i samferdsel - NK 300.

Den tekniske spesifikasjonen NEK TS 600 bygger på kravene i NEK 600.

Relevante standarder

Se alle produkter

Trykket bok

Se alle produkter