NEK 439 Lavspenningstavler og kanalskinnesystem

Hele NEK EN 61439-serien er oversatt til norsk og er samlet i tre permer:

  • Del A – Generelle krav til og utforming av lavspenningstavler
  • Del B – Elektriske lavspenningstavler for spesielle formål
  • Del C – Guide (hvordan spesifisere elektriske lavspenningstavler)

Lenger nede på siden vil du finne en utdyping av innholdet i de ulike delene. Det gjøres oppmerksom på at del B ikke kan benyttes uten tilgang til del A.

Viktig dokumenter for rådgivere, installatører, byggherrer og tavlebyggere

Installasjonsstandarden NEK 400 stiller krav om at elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem skal være bygget i henhold til NEK 439. Normen vil videre utgjøre et viktig kontraktsmessig underlag for bestilling av tavler. Det sikrer at leveransen er i samsvar med anerkjente nasjonale og internasjonale krav.

Forholdet til offentlig regelverk

Leveranser av elektriske tavler kommer inn under forskrift om elektrisk utstyr (LVD). Produsent skal utforme og teste tavlen i samsvar med sikkerhetskravene i forskriften. Konkret benytter produsenten standarder innen NEK EN 61439-serien til å gjøre dette. Den som anskaffer/prosjekterer elektriske lavspenningstavler eller kanalskinnesystem bør imidlertid kjenne til innholdet i NEK 439 for å spesifisere tavlen korrekt. For å understøtte en slik prosess er del C et nyttig redskap.

Del A – Generelle krav til og utforming lavspenningstavler

NEK 439-A inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler, inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis «sakkyndige personer» og «ikke-sakkyndig personer».

Normen danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler og er uunnværlig for tavlebyggere. For byggherrer og brukere av tavler for industri-installasjon, næringsbygg og forretningslokaler vil del A sammen med del C være svært nyttig. Del A inneholder NEK EN 61439, del 1, 2 og 3.

Del B – Elektriske lavspenningstavler for spesielle formål

NEK 439-B består av NEK EN 61439-serien som inneholder supplerende krav til elektriske lavspenningstavler for spesielle formål eller som skal installeres i spesielle omgivelser. Denne delen inneholder krav til tavler som skal benyttes på byggeplasser, tavler som benyttes i offentlige elnett og beskrivelse av skinnesystemer i elektriske lavspenningstavler, samt tavler som skal benyttes på campingplasser, i marinaer eller for lading av elektriske biler. Del B inneholder NEK EN 61439, del 4, 5, 6 og 7.

Del C – Spesifikasjon av elektriske lavspenningstavler

Denne delen beskriver hvordan en elektrisk lavspenningstavle bør spesifiseres. Det er en rekke detaljer som bestiller av en tavle må spesifisere. Blant annet skal det sies noe om systemspenning, kortslutningsholdfasthet, omgivelsesforhold, tilgjengelig plass med videre. For en byggherre er det viktig å spesifisere korrekt slik at man får tavler som er egnet for det tiltenkte formålet. Del C gir fyldig veiledning om hvordan tavler kan spesifiseres. Del C er skrevet for å kunne benyttes uten at man må ha tilgang til de øvrige delene. For eksempel kan del C i visse tilfeller være tilstrekkelig for en byggherre, installatør eller rådgivende ingeniør. Del C inneholder NEK IEC 61439, del 0.

Hvilke andre normer eller normsamlinger kan være relevant?

NEK 439 inneholder krav til produktene «elektriske tavler» og «kanalskinnesystem». Disse kommer vanligvis som CE-merkede produkter og skal monteres i samsvar med tavleprodusentens anvisninger. Når tavlen skal monteres inn i en lavspenningsinstallasjon skal dette foretas i samsvar med NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Dersom tavlen inngår som en del av en maskinleveranse, vil den elektriske utrustingen komme inn under NEK EN 60204-1. NEK har laget en norsk oversettelse av denne.

Relevante standarder

Se alle produkter

Trykket bok

Se alle produkter