NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene.

Barcode speilser seg i vannet
Foto: ShutterStock

Formålet med normen er å til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Normen spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer også en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2018 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet allment nett.

Et standardisert tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett til allment nett vil øke forutsigbarheten for alle involverte parter i et byggeprosjekt, det vil si bygningseier, el- og ekomnetteier, utstyrsprodusenter, tekniske entreprenører, rådgivende ingeniører, samt de som utfører installasjoner. Utviklingen av NEK 399 har krevd omfattende avklaringer mellom partene og innebærer at brukerne av normen kan støtte seg på de fremforhandlede løsningene.

Normen gjelder for nye bygninger, men anbefales også brukt ved større ombygginger.

Normen tar utgangspunkt i behovet for likeverdig tilgang til tilknytningspunkt mellom distribusjonsnettene og installasjonen hos bygningseier og/eller sluttbruker. Likeverdig tilgang innrømmes bygningseier, el- og ekomnetteier og virksomheter som skal utføre arbeider på deres vegne.

Normen krever at el- og ekomnetteier benytter seg av det felles tilknytningspunktet NEK 399 definerer.

Normen krever plassering av felles tilknytningspunkt utendørs for alle bygningstyper som benytter tilknytningsskap. I næringsbygg som ikke anvender tilknytningsskap, stilles det krav til etablering av hovedfordeling. I boligblokker kreves det etablering av hovedfordeling, samt etter gitte kriterier etasjefordelere, samt føringsveier og kabling frem til etasjefordelere og sikringsskap i boliger.

Normen forutsetter at elmåling skal skje nærmest mulig tilknytningspunktet. Umålt kraft ut fra hovedfordelingen tillattes ikke, med unntak av boligblokker eller kombinerte bygninger hvor det etableres etasjefordeler. I slike tilfeller vil kabling frem til etasjefordeler være umålt.

Normen setter i enkelte tilfeller krav til plassering av nettstasjon og arrangement mellom nettstasjon og hovedfordeling.

Det er lagt vekt på å holde ryddighet i ansvar, eierskap, plikter og de administrative forholdene knyttet til tilknytningspunktet.

Formålet med NEK 399

Formålet med NEK 399 er å:

 • Skape et entydig begrepsbruk
 • Klargjøre samhandlingsprinsipper mellom aktører
 • Tydeliggjøre eierforhold og ansvar
 • Klargjøre tilgang til tilknytningspunktet for de ulike aktørene
 • Tilrettelegge for korrekt etablering av elmåling
 • Legge til rette for uthenting av sanntidsdata fra elmåler, innhenting av måledata for andre infrastruktureiere som f.eks. leverandører av fjernvarme, vann og gassforsyning
 • Avklare ansvar for drift og vedlikehold
 • Beskrive tekniske systemløsninger og funksjonskrav
 • Beskrive fysisk tilknytningspunkt
 • Gi tekniske krav til utstyr/komponenter mht. funksjon, tilgjengelighet og plassering
 • Beskrive samlokalisert tilknytningspunkt for el- og ekomnett
 • Beskrive beskyttelse av elektrisk utstyr og ledningsanlegg før, i og etter tilknytningspunkt
 • Beskrive koordinering av overspenningsbeskyttelse, EMC og jording
 • Sette krav til beskyttelse mot ytre påvirkninger av utstyr i tilknytningspunktet

Standarden NEK 399 er laget for elnetteiere, ekomnetteiere, elektroinstallatører, ekominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg.

Myndighetsforankring 

De tre sentrale myndighetene på området – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har deltatt i komitéen. Deltakelse fra myndighetsorganene har vært viktig for å sikre at normen ikke er i strid med lov eller forskrift.

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter