Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk

NS 3926 er utgitt i to deler, del 1 for planlegging og utforming og del 2 for laboratoriemåling av etterlysende produkter. NS 3926-1 beskriver utforming og bruk av visuelle komponenter for ledesystemer i landbaserte byggverk.

NS 3926-1 gir generelle prinsipper som gjelder både for visuelle ledesystemer med elektriske og etterlysende komponenter. I tillegg er det tatt med informasjon særskilt relatert til hvert system, for å veilede i bruk av materialer, utforming, installasjon, kontroll og vedlikehold. NS 3926-1 inneholder også eksempler på utforming av ledesystemer. Risikovurdering knyttet til når og hvor et ledesystem skal anvendes, og belysning av etterlysende komponenter, omhandles ikke av standarden.

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk er ikke ment å erstatte nødlys slik dette er omhandlet i Arbeidstilsynets regelverk. Standarden gjelder heller ikke for ledesystemer med mulige taktile eller akustiske komponenter. Der finnes det andre standarder.

NS 3926-1 er aktuell for brannrådgivere, prosjekterere, vedlikeholdspersonell, brukere, eiere og forvaltere av bygg.

NS 3926-2 beskriver laboratoriemåling av etterlysende produkter. Standarden fastsetter metoder for å bestemme luminansytelsen på etterlysende produkter beregnet på ledesystemer for rømning, og målinger under laboratorieforhold.

I henhold til internasjonale standarder

Standardiserte ledesystemer for rømning inneholder de nødvendige opplysninger for at mennesker kan evakuere et byggverk på en effektiv måte. Systemene som er beskrevet i NS 3926-1 inneholder grafiske symboler og merkinger i henhold til NS-EN ISO 7010 og NS-ISO 3864-serien. Enhetlig bruk av felles internasjonale prinsipper vil gjøre det lettere å gjenkjenne og å følge de retningsopplysningene som gis, og det blir dermed enklere å gjennomføre en sikker rømning. Enda en fordel er at det er lettere for brann- og redningsmannskaper å foreta evakuering av byggverk i en nødssituasjon.

Relevante standarder

Se alle produkter