Brannalarmsystemer

NS 3960 Brannalarmanlegg spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av brannalarmanlegg. NS 3961 Talevarslingsanlegg supplerer NS 3960 Brannalarmanlegg. Begge standardene ivaretar relevante krav etter den europeiske standardserien NS-EN 54.

NS 3960 Brannalarmanlegg

NS 3960 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold retter seg mot eiere, prosjekterende, installatører, drifts- og vedlikeholdspersonell.

For å sikre nødvendig kvalitet i hele prosessen med planlegging, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg, etablerer NS 3960 et sett med regler og krav til de som utfører prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold på automatiske brannalarmanlegg.

Brannalarmanlegg og avansert alarmorganisering blir i økende grad en del av de integrerte tekniske bygningsinstallasjonene. Det er derfor viktig at prosjekterende gjør seg kjent med om NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse og NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner er gjort gjeldende for prosjektet.

Ivaretar krav i lovverket

I og med at NS 3960 ivaretar funksjonskravene i både byggeforskriften og forskrift om brannforebygging, er den med på å konkretisere:

  • Hvordan anlegg skal utformes og dimensjoneres
  • Krav til alarmoverføring til brannberedskap for installerte brannalarmanlegg
  • Krav til optimalt konsept for drift og vedlikehold av installerte anlegg

Gjennomgang og oppgradering i 2019

I 2019 ble 2013-utgaven av NS 3960 revidert. Gjennomgangen er basert på nødvendige oppgraderinger på grunn av endringer i europeiske standarder, tilbakemeldinger fra markedet og brukere, og det var behov for å implementere de funksjonsspesifikke kravene for anvendelse og dimensjonering av brannalarmanlegg fra VTEK17. Dette siste gjelder også bestemmelsene for boligblokker og småhusbebyggelse. I tillegg er det under revisjonen tatt hensyn til FGs regelverk for brannalarm i driftsbygninger og veksthus (FG730 og FG740) som har blitt nye deler i NS 3960.

Denne standarden er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 011 Brannalarmanlegg.

NS 3961 Talevarslingsanlegg

NS 3961 Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold angir krav og retningslinjer for prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold av talevarslingsanlegg benyttet som alarmorgan ved brannalarm. For å sikre god kvalitet og overvåkning av bygg kan denne standarden også benyttes for varslingsanlegg med høyttalere som ikke er tilknyttet brannalarmanlegg. NS 3961 supplerer NS 3960 Brannalarmanlegg og skal ses i sammenheng med bestemmelser om talevarslingsanlegg nedfelt i NS 3960.

Evakuering ved brann har tradisjonelt blitt håndtert ved hjelp av alarmklokker. Talevarsling vil erstatte alarmklokkene. Det gis et varslingssignal etterfulgt av en talemelding ved utløst alarm. Talevarsling over høyttaleranlegg gir en raskere og sikrere evakuering enn klokker, spesielt der det er publikum som ikke kjenner evakueringsplanen. Alarmen skal oppfattes entydig og sikre at effektiv rømning iverksettes umiddelbart i henhold til evakueringsplanene.

Denne standarden er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 359 Talevarsling.

Europeisk standardserie for brannalarmanlegg NS-EN 54

Både NS 3960 og NS 3961 ivaretar relevante krav etter den europeiske standardserien NS-EN 54.

Klikk her for å se standardene i serien NS-EN 54

Relevante standarder

Se alle produkter

Se alle produkter