Asset Management – ISO 55000

Har en merkevare, en anleggspark, en oljerigg og et telenettverk noe til felles? Disse tingene synes å være veldig forskjellige, men har som fellesnevner at de skaper verdi for organisasjoner, og forvaltningen av disse anleggene og verdiene kan styres etter samme prinsipper.

Det er internasjonale standarder som beskriver hvordan organisasjoner kan styre denne forvaltningen, NS-ISO 55000-serien. Internasjonalt går standardene inn under betegnelsen «Asset Management». I Norge snakker vi om styringssystemer for forvaltning av anlegg og verdier.

Hvem har nytte av standardene?

Standardene i NS-ISO 55000-serien er nyttige verktøy for organisasjoner som har oppgaver og aktiviteter knyttet til anskaffelse, drift og/eller vedlikehold på områder som veg, jernbane, strømforsyning, anlegg for vann, varme og sanitær, produksjonsutstyr for olje og gass, produksjonsutstyr i industrien, bygningsmasse/eiendommer, IT-infrastruktur, patenter og omdømme.

NS-ISO 55000-serien består av standardene:

 • NS-ISO 55000 Forvaltning av anlegg og verdier - Oversikt, prinsipper og terminologi
 • NS-ISO 55001 Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav
 • NS-ISO 55002 Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Retningslinjer for anvendelse av NS-ISO 55001

NS-ISO 55000 er rettet mot organisasjoner og personer som

 • ønsker en innføring i hva et styringssystem for forvaltning av anlegg og verdier omfatter
 • vurderer hvordan de kan øke verdien på sine eiendeler
 • trenger termer og definisjoner knyttet til forvaltning av anlegg og verdier.

NS-ISO 55001 og NS-ISO 55002 er rettet mot organisasjoner og personer som

 • er involvert i etablering, implementering, vedlikehold og forbedring av et styringssystem for forvaltning av anlegg og verdier
 • leverer tjenester og aktiviteter knyttet til forvaltning av anlegg og verdier
 • skal vurdere en organisasjons evne til å tilfredsstille kravene i dette styringssystemet.

Standardene i NS-ISO 55000-serien bør brukes sammen med standarder eller andre spesifikasjoner som angir tekniske krav til det aktuelle anlegget, verdien eller aktiviteten.

NS-ISO 55001 Forvaltning av anlegg og verdier – Styringssystemer – Krav

NS-ISO 55001 er selve kravstandarden og forklarer hvordan man skal fastsette politikk og mål for styringssystemet for forvaltning av anlegg og verdier. Standarden sier også noe om hvordan man skal bestemme de prosesser, aktiviteter og ressurser som er nødvendige for å nå de fastsatte målene.

NS-ISO 55002 Forvaltning av anlegg og verdier – Styringssystemer – Retningslinjer for anvendelse av NS-ISO 55001

NS-ISO 55002 gir veiledning for anvendelse av et styringssystem for forvaltning av anlegg og verdier i samsvar med kravene i NS-ISO 55001. Den klargjør kravene i NS-ISO 55001 og gir eksempler for å støtte implementeringen.

Bedre styring og større trygghet

Med ”anlegg og verdier” menes noe som har en potensiell eller reell verdi for en organisasjon. Verdien vil variere fra organisasjon til organisasjon, og kan være materiell eller immateriell. En systematisk tilnærming til oppgavene og aktivitetene kan gi bedre styring av muligheter og trusler og dermed gi større trygghet for at mål nås.

NS-ISO 55000-serien bygger på den britiske standarden BS-PAS 55 som er laget for forvaltning av fysiske anlegg. NS-ISO 55000-serien er derimot generell og kan brukes til etablering og drift av styringssystem for alle typer anlegg og verdier.

Samordning med andre standarder

NS-ISO 55001 har samme struktur, termer og definisjoner som andre styringssystemstandarder, f.eks. ISO 27001 om informasjonssikkerhet, ISO 9001 om kvalitetsstyring og ISO 14001 om miljøstyring. Deler av teksten er også felles. Hovedkapitlene i standarden er:

 • Organisasjonens kontekst
 • Lederskap
 • Planlegging
 • Støtte
 • Drift
 • Evaluering av prestasjon
 • Forbedring

Relevante standarder

Se alle produkter