Personlig verneutstyr

Mange gjør en omfattende jobb med å kartlegge farer og vurdere sannsynlighet for og konsekvens av skader når de skal planlegge aktiviteter, enten det er for arbeidstakerne eller forbrukerne. En måte å redusere risikoen for alvorlige ulykker på er å la den eller de som skal utføre eller delta i aktiviteten, bruke verneutstyr. Personlig verneutstyr (PVU) er produkter som skal beskytte brukeren mot en eller flere farer som kan true hans eller hennes helse og sikkerhet.

Forskrift og standarder for personlig verneutstyr

Myndighetenes krav til PVU finner vi i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr.

Det stilles krav til

 • konstruksjon og utførelse av verneutstyret
 • typeprøving
 • dokumentasjon av at krav er oppfylt
 • samsvarserklæring
 • CE-merking (les mer om CE-merking)

Forskriften håndheves av Direktoratet for arbeidstilsynet (PVU til yrkesbruk) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (PVU som brukes av forbrukerne). Forskriften inngår i EØS-avtalen og tilsvarer EUs direktiv om personlig verneutstyr.

Standardene ivaretar krav i regelverket

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utarbeider standarder som konkretiserer kravene i regelverket om personlig verneutstyr, såkalte harmoniserte europeiske standarder, etter mandat fra EU og EFTA. CEN har ti standardiseringskomiteer som utarbeidet standarder for produkter som beskytter mot skader på hodet, øynene, åndedrettet, hørsel, armer/hender, føtter, overkroppen eller andre deler av kroppen. Når produsenter bruker CENs standarder ved konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, kan man anta at kravene i regelverket er oppfylt.

I tillegg til standarder som beskriver krav til produktene, er det standarder som gir veiledninger om valg, bruk og vedlikehold av ulike typer personlig verneutstyr. Effekten av personlig verneutstyr er avhengig av at man velger riktig utstyr i forhold til de farene brukeren er utsatt for.

Hvilke standarder er omfattet av PVU-forskriften?

Oversikt over standarder som omfattes av PVU-forskriften finnes EU-kommisjonens nettsider (se lenke nedenfor). Alle disse standardene er tilgjengelig som Norsk Standard.

Standardene er gruppert på følgende måte:

 • Generelle krav til PVU
 • Hjelmer
 • Øyevern
 • Hørselvern
 • Åndedrettsvern
 • Vernehansker
 • Fottøy
 • Fallsikring
 • Vernetøy mot kjemikalier, mikroorganismer, radioaktivitet, smittestoffer
 • Vernetøy mot kulde, varme, ild, fuktighet
 • Vernetøy for brannmannskap
 • Vernetøy mot metallsprut, sveising og elektrostatisk ladning
 • Vernetøy ved bruk av sag
 • Vernetøy for motorsyklister etc
 • Flyte- og redningsutstyr
 • Synlighet
 • Verneutstyr for idrett, sport og fritid

Les om hvilke standarder som omfattes av PVU-forskriften på EU-kommisjonens nettsider