Ergonomi

Fagområdet ergonomi kan deles inn i tre hovedområder

 • fysisk ergonomi
 • kognitiv ergonomi
 • organisasjonsergonomi

Fysisk ergonomi omhandler anatomiske, antropometriske, fysiologiske og biomekaniske aspekter ved mennesket i samspill med omgivelsene.

Relevante emner er

 • arbeidsstillinger
 • kroppsmål
 • håndtering av materiell
 • kraftbruk
 • gjentakende bevegelser
 • muskel-skjelett
 • utforming av arbeidsplass
 • sikkerhet og helse.

Fysisk ergonomi omfatter standarder blant annet for antropometri (kroppsmål), biomekanikk (menneskets fysiske yteevne), temperaturer og termisk belastning.

Aktuelle standarder for fysisk ergonomi er

 • NS-EN 614-1 Terminologi og generelle prinsipper
 • NS-EN 614-2 Sammenheng, maskineri og arbeidsoppgaver
 • NS-EN ISO 6385 Utforming av arbeidsprosesser
 • NS-EN 13861 Veiledning (maskinkonstruksjon)
 • NS-EN 547-1 Hele kroppen atkomst i maskiner
 • NS-EN 547-2 Dimensjoner for atkomståpninger
 • NS-EN 547-3 Antropometriske data
 • NS-EN ISO 14738 Antropometriske krav til maskinarbeidsplasser
 • NS-EN 1005-1 Termer og definisjoner
 • NS-EN 1005-2 Manuell behandling av maskiner
 • NS-EN 1005-3 Anbefalte kraftgrenser
 • NS-EN 1005-4 Evaluering av arbeidsstillinger
 • NS-EN 1005-5 Risikovurdering av bevegelser, høy frekven

Kognitiv ergonomi omhandler hvordan mentale prosesser som persepsjon, hukommelse, bearbeiding og motoriske responser innvirker på interaksjon mellom mennesker og andre elementer av et system.

Relevante emner er

 • mental arbeidsbelastning
 • beslutningsprosesser
 • fagprestasjoner
 • menneske-data interaksjon
 • menneskelig pålitelighet
 • arbeidsrelatert stress og opplæring slik disse kan relateres til samspillet mellom menneske og system.

Aktuelle standarder for kognitiv ergonomi er:

 • NS-EN 842 Synssignaler for fare - Generelle krav
 • NS-EN 981 Maskinsikkerhet - System for akustiske og visuelle fare- og informasjonssignaler
 • NS-EN 894 Konstruksjon av skjermer og aktuatorer (4 deler)
 • NS-EN ISO 9241 (Standarden omfatter over 20 delstandarder innenfor IT)
 • NS-EN ISO 9921 Vurdering av talekommunikasjon (ISO 9921:2003)
 • NS-EN ISO 7731 Faresignaler for offentlige områder og arbeidsplasser
 • NS-EN ISO 10075-1 Termer og definisjoner
 • NS-EN ISO 10075-2 Utformingsprinsipper
 • NS-EN ISO 10075-3 Måling av mental arbeidsbelastning