Standarders påvirkning på økonomien i de nordiske landene

En nordiske studie viser at standarder øker den økonomiske veksten og bidrar til at selskaper får tilgang til utenlandske markeder. Studien viser at standarder er knyttet til 28 prosent av veksten i BNP.

Symbol for kaos til orden
Foto:

Selskaper drar mest nytte av standarder ved at de får tilgang til utenlandske markeder og sikrer kvaliteten på sine produkter. Et stort flertall av respondentene, 87 prosent, sier at standardisering spiller en nøkkelrolle i deres framtidige forretningsplaner.

Standardisering er en nøkkel til et velfungerende, økonomisk framgangsrikt og bærekraftig samfunn. Det er også en måte å øke økonomisk vekst. Disse konklusjonene kan hentes fra resultatene av den nye studien «Standarders påvirkning på økonomien i de nordiske landene». 

Studien som ble publisert i 2018, ble gjort i de fem nordiske landene: Sverige, Finland, Norge, Danmark og Island. 1179 nordiske selskaper som har erfaring med bruk av standarder, har deltatt i studien.

Les et sammendrag av studien

Et av de viktigste funnene i studien er at standardisering er knyttet til 28 prosent av BNP-veksten i Norden mellom 1976 og 2014. Verdien av standarder kommer hovedsakelig fra økt produktivitet og effektivitet. Studien viser for eksempel at dobling av bruken av standarder i økonomien er assosiert med en økning på 10,5 prosent i arbeidsproduktiviteten. I gjennomsnitt er standardisering knyttet til en årlig økning i arbeidsproduktiviteten på 0,7 prosent hvert år.

Standarder åpner nye markeder og bidrar til å lage nye forretningsplaner.

Bedriftsundersøkelsen, som er en del av studien, viser at det er viktig for nordiske selskaper å følge og bruke standarder. Den viktigste grunnen til at selskapene bruker standarder er økt markedsadgang (34 prosent av respondentene), forbedre kvaliteten på produkt/service (32 prosent av respondentene) og risikostyring (26 prosent av respondentene). Selskaper opplever tilsvarende fordeler uavhengig av hvilket nordisk land de driver fra.

Standardisering spiller også en viktig rolle når selskapene lager sine framtidige forretningsplaner, sier flertallet (87 prosent) av respondentene. Standarder er vektlagt som et godt virkemiddel for å følge den tekniske utviklingen. Spesielt gjelder dette selskaper innenfor sjømat og fiskeri (73 prosent), IKT (67 prosent) og handel (65 prosent), men resultatet er ganske likt på tvers av sektorer.

Studien konkluderer med at deltakelse i standardiseringsarbeidet er en høyt verdsatt måte å påvirke framtiden innenfor sine områder (82 prosent av respondentene). Dette resultatet er spesielt interessant for gründerbedrifter og bedrifter som bringer nye innovasjoner til markedet.

Studien er gjennomført av Menon Economics i samarbeid med Oxford Research og med støtte fra Nordic Innovation.