Mål 7: Ren energi for alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Internasjonale standarder representerer avtalte retningslinjer for krav til løsninger for energieffektivisering og fornybare energikilder. De gir et solid teknisk grunnlag som myndighetene kan bruke for å nå både de nasjonale og internasjonale energimål. 

Det er så langt utarbeidet over 200 standarder knyttet til energieffektivitet og fornybare ressurser, og mange flere er under arbeid. Disse sikrer interoperabilitet for enheter og systemer og letter dermed overgangen til fornybare energikilder og åpner opp markeder for innovasjon rettet mot global energiproblematikk. NS-EN ISO 50001 hjelper organisasjoner av alle slag å utnytte energien mer effektivt gjennom utvikling og implementering av energistyringssystemer, mens NS-EN ISO 52000-serien skal bidra til energieffektivisering i byggebransjen.

Blant de internasjonale standardene finnes det også standarder for solenergi, f.eks. NS-EN ISO 9806 og NS-EN ISO 17225-serien.

I Norge har vi laget egne standarder for passivhus og lavenergibygninger, hhv. NS 3700 for boliger og NS 3701 for yrkesbygninger. Det er også laget en egen standard for energisparekontrakter (EPCer), NS 6430, og for bygningers energiytelse, SN-NSPEK 3031.

En av de andre standardene som er laget nasjonalt og som kan bidra til renere energi er en egen standard for grønne tak, NS 3840.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.