Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Som en del av den internasjonale standardiseringsfamilien, opplever vi i Standard Norge betydningen av globale partnerskap. Hele standardiseringssystemet er avhengig av internasjonale samarbeid og partnerskap. Standardene er utviklet i samarbeid og ved konsensus mellom en rekke interessenter.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO samarbeider med en lang rekke internasjonale organisasjoner for å sikre at et bredt spekter av interessenter deltar, og at alle land, uavhengig av størrelse og økonomiske forhold, får glede av standardene. De arbeider dessuten for å styrke utviklingslandene på standardiseringsområdet for å sikre at standardene har global relevans. Målet er å styrke disse landenes nasjonale infrastruktur for standardisering ved å bygge opp ferdigheter på områder som strategi, teknisk og driftsmessig ekspertise og relasjoner til beslutningstakere og dermed støtte deltakelsen deres i internasjonalt standardiseringsarbeid.

Pilotprogrammet New Rights spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet. Programmet gir land muligheten til å delta mer aktivt i utarbeidelsen av internasjonale standarder innenfor konkrete sektorer som turistnæring, næringsmiddelindustri og samsvarsvurdering. Dette vil bidra til å bedre den offentlige velferden på viktige områder som helse, sikkerhet og miljøvern og dermed skape økonomisk vekst og en innfallsport til verdensmarkedene.

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.