Mål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

ISO har en rekke standarder som spiller en viktig rolle i klimaarbeidet og legger til rette for overvåking av klimaendringer, tallfesting av drivhusgassutslipp og god praksis innenfor miljøledelse generelt.

Et godt eksempel er standardene i NS-ISO 14000-serien Ledelsessystemer for miljø som gir oversikt over praktiske verktøy organisasjoner kan bruke til å styre hvordan aktivitetene deres påvirker miljøet. Denne serien med standarder, som blant annet omfatter en av ISOs mest brukte standarder, NS-ISO 14001, dekker generelt rammeverk, revisjon, kommunikasjon, merking, livssyklusanalyse og metoder for reduksjon av og tilpasning til klimaendringer.

NS-ISO 14064-serien er på linje med Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) og kompatibel med de fleste klimagassprogrammer og inneholder spesifikasjoner for tallfesting, overvåking og validering/verifisering av utslipp av klimagasser. NS-ISO 14067 spesifiserer på sin side prinsipper, krav og retningslinjer for tallfesting og rapportering av produkters karbonfotavtrykk. Blant de øvrige standardene på dette området har vi ISO 14080, som gir organisasjoner et rammeverk for utvikling av en konsekvent, sammenlignbar og forbedret metodikk for bekjemping av klimaendringer, og den fremtidige ISO Guide 84, som retter seg mot dem som utvikler nye standarder.

For byggenæringen finnes NS 3720 Klimagassberegninger som er en ny nasjonal standard fra 2018 som hjelper å kartlegge og forbedre BAE-næringens klimamessige fotavtrykk. Vi har også standarder for passivhus og lavenergibygninger. For bolighus gjelder standarden NS 3700 og for yrkesbygninger gjelder NS 3701.

Relaterte fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.