Ny metode - EU-direktiv, forordning og norsk tilsynsorgan

Tabellene nedenfor gir opplysninger om direktivene og -forordningene, hvem som er nasjonal fagmyndighet, i hvilken nasjonal forskrift/lov innholdet i direktivet eller forordningen er nedfelt og ansvarlig tilsynsorgan.

Nasjonal fagmyndighet for hvert direktiv, viser hvem som har ansvar for fagfeltet i Norge. I enkelte tilfeller er flere fagmyndigheter ansvarlige for direktivet/forordningen. Fagmyndighetene har da fordelt produktområdene i direktivet/forordningen.

Nasjonal forskrift viser den relevante forskriften hvor direktivet/forordningen er implementert i Norge.
 
Under finner du en liste med direktiver, deres nasjonale fagmyndighet, og eventuelt deres produktområder, nasjonale forskrifter og hvem som er nasjonalt ansvarlig tilsynsorgan.

Direktiv 2014/35/EU
Lavspenning

Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om elektrisk utstyr (FOR-2017-10-10-1598)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 2014/29/EU
Enkle trykkbeholdere

Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om enkle trykkbeholdere (FOR-2017-02-10-171)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 2009/48/EC
Leketøy

Produktområde: Fysiske, mekaniske egenskaper og brennbart materiale.
Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om sikkerhet ved leketøy (FOR-2013-11-18-1403)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Produktområde: Kjemi og støy
Nasjonal fagmyndighet: Klima- og miljødepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om sikkerhet ved leketøy (FOR-2013-11-18-1403) og
Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet ved leketøy (FOR-2019-06-27-930)
Ansvarlig tilsynsorgan: Miljødirektoratet

Forordning (EU) nr. 305/2011
Direktiv 89/106/EEC
Byggevarer

Nasjonal fagmyndighet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for byggkvalitet
Merknad: Kommunene har ansvar for tilsynet i den enkelte byggesaken

Direktiv 2014/30/EU
Produkter som kan framkalle elektromagnetiske forstyrrelser

Produktområde: Elektrisk utstyr generelt
Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om elektrisk utstyr (FOR-2017-10-10-1598)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Produktområde: Teleterminal og satellittjordstasjonsutstyr
Nasjonal fagmyndighet: Samferdselsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC for utstyr til elektronisk kommunikasjon (FOR-2016-04-15-378)
Ansvarlig tilsynsorgan: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Forordning (EU) 2016/425
Personlig verneutstyr

Produktområde: Personlig verneutstyr i arbeidslivet
Nasjonal fagmyndighet: Arbeids- og sosialdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) (FOR-2018-06-22-1019)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for arbeidstilsynet

Produktområde: Personlig verneutstyr til privat bruk
Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) (FOR-2018-06-22-1019)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 2014/31/EU
Ikke-automatiske vekter

Nasjonal fagmyndighet: Nærings- og fiskeridepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter (FOR-2007-12-21-1735)
Ansvarlig tilsynsorgan: Justervesenet

Direktiv 90/385/EEC
Implanterbare medisinske innretninger

Nasjonal fagmyndighet: Helse- og omsorgsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om medisinsk utstyr (FOR-2005-12-15-1690)
Ansvarlig tilsynsorgan: Helsedirektoratet

Forordning (EU) 2016/326
Gassapparater

Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om gassapparater (FOR-2018-06-26-1025)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 92/42/EEC
Nye varmtvannskjeler med flytende eller gassformig brensel

Nasjonal fagmyndighet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (FOR-2013-12-17-1579)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for byggkvalitet
Merknad: Kommunene har ansvaret for tilsyn i den enkelte byggesaken for faste innretninger i et bygg

Direktiv 2014/28/EU
Eksplosive varer til sivilt bruk

Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) (FOR-2017-06-15-844)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 93/42/EEC
(Modifisert i direktiv 98/79/EC, 2000/70/EC, 2001/104/EC og 2007/47/EC)
Forordning (EU) 2017/745 *
Medisinsk utstyr

Produktområde: Medisinsk utstyr generelt
Nasjonal fagmyndighet: Helse- og omsorgsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om medisinsk utstyr (FOR-2005-12-15-1690)
Ansvarlig tilsynsorgan: Helsedirektoratet

Produktområde: Elektromedisinsk utstyr
Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om elektrisk utstyr (FOR-2017-10-10-1598)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

(* Forordningen trådte i kraft fra 25. mai 2017. Deretter er det en overgangsperiode på 3 år før full anvendelse.)

Direktiv 2014/34/EU
Utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (ATEX)

Produktområde: Inget produktområde
Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FOR-2017-11-29-1849)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Havindustritilsynet

Produktområde: Utstyr, sikkerhetssystemer, sikkerhetsinnretninger, kontrollinnretninger og betjeningsinnretninger som kan brukes i eksplosjonsfarlig område
Nasjonal fagmyndighet: Arbeids- og sosialdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FOR-2017-11-29-1849)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktiv 2013/53/EU
Fritidsfartøy og vannscootere

Nasjonal fagmyndighet: Nærings- og fiskeridepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. (FOR-2016-01-15-35)
Ansvarlig tilsynsorgan: Sjøfartsdirektoratet

Direktiv 94/62/EC
(Modifisert i direktiv 2005/20/EC)
Emballasje og emballasjeavfall

Nasjonal fagmyndighet: Klima- og miljødepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (FOR-2004-06-01-930)
Ansvarlig tilsynsorgan: Miljødirektoratet

Direktiv 2014/32/EU
Heiser

Nasjonal fagmyndighet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for byggkvalitet
Merknad: Kommunene har ansvaret for tilsyn i den enkelte byggesaken for faste innretninger i et bygg

Direktiv 2008/57/EC
Samtrafikkevnen på fellesskapets jernbanesystem

Nasjonal fagmyndighet: Samferdselsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) (FOR-2010-06-16-820)
Ansvarlig tilsynsorgan: Statens jernbanetilsyn

Direktiv 2014/68/EU
Trykkpåkjent utstyr

Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Havindustritilsynet

Direktiv 2006/42/EC
(Modifisert i forordning (EC) nr. 596/2009, direktiv 2009/127/EC, forordning (EU) nr. 167/2013, direktiv 2014/33/EU)
Maskiner

Produktområde: Maskiner som brukes i arbeidslivet
Nasjonal fagmyndighet: Arbeids- og sosialdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for arbeidstilsynet

Produktområde: Maskiner til privat bruk
Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Produktområde: Støy i omgivelsene fra maskiner til utendørs bruk
Nasjonal fagmyndighet: Klima- og miljødepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544)
Ansvarlig tilsynsorgan: Miljødirektoratet

Direktiv 98/79/EC
Forordning (EU) 2917/746 *
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk

Nasjonal fagmyndighet:

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal forskrift: Forskrift om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 nr 25. Endringer trer i kraft 7. juni 2000.
Ansvarlig tilsynsorgan: Helsedirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

(* Forordningen trådte i kraft fra 25. mai 2017. Deretter er det en overgangsperiode på 5 år før full anvendelse.)

Direktiv 2014/53/EU
Radio- og teleterminalutstyr

Nasjonal fagmyndighet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om EØS-krav til radioutstyr (FOR-2016-04-15-377)
Ansvarlig tilsynsorgan: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Forordning (EU) 2016/424
Taubaneanlegg til persontransport

Nasjonal fagmyndighet: Samferdselsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om taubaner (FOR-2017-06-21-906)
Ansvarlig tilsynsorgan: Statens jernbanetilsyn

Direktiv 2014/32/EU
Måleinstrumenter

Nasjonal fagmyndighet: Nærings- og fiskeridepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om målenheter og måling (FOR-2007-12-20-1723) og
Forskrift om krav til avgassmålere (FOR-2007-12-21-1744)
Ansvarlig tilsynsorgan: Justervesenet

Direktiv 2013/29/EC
Pyrotekniske artikler

Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om pyrotekniske artikler (FOR-2013-10-03-1199)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Havindustritilsynet

Forordning (EC) nr. 1221/2009
Miljøstyringssystem (EMAS)

Nasjonal fagmyndighet: Klima- og miljødepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (FOR-2004-06-01-931)
Ansvarlig tilsynsorgan: Miljødirektoratet

Direktiv 2000/14/EC
Støy fra utstyr til utendørs bruk

Nasjonal fagmyndighet: Arbeids- og sosialdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for arbeidstilsynet

Nasjonal fagmyndighet: Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544)
Ansvarlig tilsynsorgan: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nasjonal fagmyndighet: Klima- og miljødepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544)
Ansvarlig tilsynsorgan: Miljødirektoratet

Direktiv 2011/65/EU
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

Nasjonal fagmyndighet: Klima- og miljødepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (FOR-2004-06-01-922)
Ansvarlig tilsynsorgan: Miljødirektoratet

Direktiv 2014/90/EU
Skipsutstyr *

Nasjonal fagmyndighet: Nærings- og fiskeridepartementet
Nasjonal forskrift: Forskrift om skipsutstyr (FOR-2016-08-30-1042)
Ansvarlig tilsynsorgan: Sjøfartsdirektoratet

(* merk at produkter iht. dette direktivet skal merkes med et eget "rattmerke")

Forordning (EC) 765/2008
New legislative framework (NLF)

Direktiv 93/68/EEC
Tilleggsdirektiv vedrørende CE-merking

(Denne oversikt er faglig oppdatert per juli 2019. Datoen nedenfor viser når ev. skrivefeil etc er endret.)