Standard Norges vedtekter

Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012, 2015 og 2019. Følgende vedtekter gjelder fra årsmøtet 2021.

§ 1 Formål

Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 

Standard Norge skal utvikle standarder til nytte for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger. Standard Norge skal arbeide for utstrakt bruk av standarder og standardisering som bidrar til økt verdiskapning, forenkling, effektivisering, innovasjon og økt konkurransekraft. 

Standard Norge skal sikre en effektiv infrastruktur for standardiseringsarbeidet i Norge og informere om standarder og standardisering. Standard Norge skal ivareta norske interesser og forpliktelser i internasjonal standardisering. Standard Norge skal sikre at standardene utvikles i åpne og konsensusbaserte prosesser og at de er tilgjengelige for brukerne. 

Standard Norge kan delta på eiersiden i andre virksomheter som er engasjert i standardisering og annen beslektet virksomhet. 

Standard Norge har ikke økonomisk erverv som formål.

§ 2 Hovedoppgaver

Standard Norge skal

 • utvikle og vedlikeholde standarder i samarbeid med interessentene, og organisere standardiseringsarbeidet gjennom egne standardiseringskomiteer og arbeidsgrupper;
 • koordinere, delta i og fremme norske interesser i internasjonalt standardiseringsarbeid som det norske medlemmet i CEN (den europeiske standardiseringsorganisasjonen) og ISO (den globale standardiseringsorganisasjonen);
 • ivareta medlemskapsforpliktelsene i CEN og ISO;
 • bidra til effektiv styring av CEN og ISO for å sikre norske posisjoner og interesser;
 • gjennomføre åpne høringer på forslag til nye standardiseringsområder og nye standarder;
 • fastsette og utgi følgende som Norsk Standard:
  • alle nasjonalt utarbeidede standarder;
  • alle europeiske standarder fra CEN;
  • globale standarder fra ISO og andre utenlandske standarder basert på behov i markedet;
 • informere om og markedsføre standardisering og standarder til norske interessenter;
 • tilgjengeliggjøre Norsk Standard og tilhørende produkter.

§ 3 Finansiering

Standard Norge finansierer sin virksomhet ved

 • inntekter fra salg av standarder og beslektede produkter;
 • lisensinntekter o.l. for bruk av Norsk Standard;
 • medlemskontingenter;
 • prosjektstøtte fra offentlige og private interessenter;
 • statlige bidrag.

§ 4 Organisasjon

Standard Norge er en medlemsorganisasjon for standardisering rettet mot næringsliv, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, forbrukere, forskning og undervisning, og interesseorganisasjoner (NGOer, Non-Governemental-Organizations). Standard Norge er det norske medlemmet i CEN, ISO og INSTA (det inter-nordiske standardiseringssamarbeidet).

Private og offentlige virksomheter og nærings- og interesseorganisasjoner kan være medlemmer i Standard Norge. Medlemskap varer inntil det sies opp. Oppsigelsen skal skje skriftlig og innen 1. juli året før den trer i kraft.

Standard Norges faste organer er representantskap og styre. Sektorstyrer og fagråd oppnevnes innenfor spesifikke fagområder ved behov. Standard Norge ledes av adm. direktør.

§ 5 Representantskap

Representantskapet er Standard Norges høyeste organ og består av representanter fra medlemmene. Medlemmene inndeles i ulike grupper med tilhørende kontingentskala etter hvilken interessentgruppe de tilhører. Gruppene er:

Gruppe 1

Ideelle organisasjoner
Frivillige organisasjoner
NGOer (Non Governmental Organizations)

Gruppe 2

Forbrukerorganisasjoner
Forskningsinstitutter
Universitet og høyskoler

Gruppe 3

Arbeidstakerorganisasjoner
Myndigheter
Næringsliv/Næringsorganisasjoner

Hvert medlem betaler kontingent og oppnevner en representant. Hvert medlem har en stemme. Representantskapet ledes av en ordfører og en varaordfører.

Nærings- og fiskeridepartementet har rett til å møte med én observatør som har tale- og forslagsrett på representantskapets årsmøte. Medlemmene har også rett til å delta med observatører på representantskapets årsmøte i tillegg til representanten med stemmerett.

§ 6 Representantskapsmøter

Representantskapets ordfører innkaller til representantskapsmøte med minst to ukers varsel. Andre møter enn årsmøtet kan holdes når minst 1/3 av medlemmene eller et flertall av styrets medlemmer ønsker det.

Med møteinnkallingen skal det følge en saksliste og så vidt mulig dokumenter vedrørende de enkelte sakene.

Et representantskapsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er oppført på den utsendte sakslisten.

Fra representantskapsmøtene skal det føres protokoll som undertegnes av representantskapets ordfører. Kopi av protokollen skal etter hvert møte sendes alle Standard Norges medlemmer.

Representantskapet skal holde årsmøte hvert år innen utgangen av mai. På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. styrets beretning om virksomheten i det foregående kalenderår;
 2. revidert regnskap for det foregående kalenderår;
 3. aktiviteter inneværende år og status for disse;
 4. strategi og mål for Standard Norge;
 5. valg av ordfører og varaordfører for representantskapet;
 6. valg av styre i samsvar med bestemmelsene under § 7;
 7. valg av valgkomité på tre medlemmer som skal foreslå valg av ordfører, varaordfører, styreleder, nestleder og styremedlemmer til styret;
 8. valg av revisor;
 9. fastsette medlemskontingent;
 10. fastsette styrehonorar;
 11. andre saker som er oppført på sakslisten.

Ordfører, varaordfører og medlemmer av valgkomiteen velges for to år av gangen og slik at de ulike funksjonene er på valgt hvert sitt år.

Representantskapets ordfører og varaordfører, medlemmer av styret og valgkomiteen kan ikke velges eller gjenvelges etter fylte 70 år eller etter seks års sammenhengende funksjonstid i samme verv. Etter to år gjeninntrer valgbarheten.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid finne frem til kandidater som medfører at de viktigste interessene er representert i styret. Den bør også søke å finne frem til en jevn fordeling av kandidater fra begge kjønn og bredde i kompetanse. Valgkomiteen skal i tillegg foreslå størrelsen på styrehonoraret.

§ 7 Styret

Standard Norges styre skal bestå av:

 1. én styreleder og én nestleder valgt av representantskapet;
 2. fem styremedlemmer valgt av representantskapet;
 3. to styremedlemmer med personlige varamedlemmer valgt av og blant Standard Norges fast ansatte.

Alle medlemmene av styret velges for to år om gangen og slik at leder og nestleder, og halvparten av styret er på valg hvert sitt år.

Standard Norges adm. direktør har møteplikt, men ikke stemmerett i styret.

Styret skal lede Standard Norges virksomhet i samsvar med representantskapets vedtak. Styret skal:

 1. fastsette Standard Norges strategi, mål og årsbudsjett;
 2. følge opp strategi og økonomi;
 3. ansette adm. direktør og fastsette lønn og andre betingelser og instruks for stillingen;
 4. legge frem beretning om virksomheten og revidert regnskap for representantskapets årsmøte;
 5. gjøre vedtak om Standard Norges engasjement i andre virksomheter;
 6. oppnevne sektorstyrer og godkjenne mandat i samsvar med bestemmelsene under § 10;
 7. opprette råd, utvalg og komiteer etter behov;

Styret kan delegere oppgaver til administrasjonen.

§ 8 Forretningsorden for styret

Styret holder møte minst fire ganger i året og i tillegg når styrelederen eller minst halvparten av styrets medlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst fire av de øvrige styremedlemmer er til stede. Styrets vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikevekt avgjøres vedtaket av styreleder eller av nestleder dersom styreleder ikke er til stede.

Det skal føres protokoll fra styremøtene som skal undertegnes av styreleder og ett av de øvrige medlemmene. Protokollene er fortrolige. 

§ 9 Administrasjon

Den daglige drift ivaretas av administrasjonen som ledes av adm. direktør. Adm. direktør ansetter øvrige ansatte og fastsetter deres lønn, andre betingelser og arbeidsoppgaver.

§ 10 Sektorstyrer

Styret i Standard Norge godkjenner oppnevning og nedleggelse av sektorstyrer på områder som er viktig for at virksomheten når sine strategiske mål. Sektorstyrene er rådgivende for Standard Norges adm. direktør og har delegerte oppgaver i henhold til mandat godkjent av styret. Hvert sektorstyre skal ha en balansert sammensetning og gjenspeile aktørene og deres aktivitetsnivå innenfor det respektive standardiseringsområdet. De ulike interessentgrupperingene på området nominerer leder, nestleder og medlemmer i sektorstyret. Hvert sektorstyre skal bestå av:

 • én leder og én nestleder. Valg av leder godkjennes av styret. Valg av nestleder godkjennes av adm. direktør;
 • et antall medlemmer etter behov. Valg av medlemmer godkjennes av adm. direktør.

Alle medlemmene av sektorstyret velges for to år om gangen og slik at leder, nestleder og halvparten av sektorstyret er på valg hvert sitt år.

Ansvarlig representant fra Standard Norges administrasjon har møteplikt og adm. direktør har møterett i sektorstyrene.

Sektorstyrene skal innenfor sine områder:

 • medvirke til at Standard Norges strategi og mål nås;
 • følge opp delegerte oppgaver i henhold til mandat;
 • utvikle, godkjenne og vedlikeholde et arbeidsprogram for standardiseringsaktivitetene;
 • bidra til forankring av standardiseringsarbeidet;
 • bidra til at det foreligger tilfredsstillende finansiering av standardiseringsoppgavene;
 • godkjenne etablering av standardiseringskomiteer og mandater for deres arbeid;
 • medvirke til at standardiseringskomiteene har en balansert sammensetning;
 • følge opp framdriften i nasjonale standardiseringsprosjekter;
 • bidra til å løse uenigheter mellom interessentene i standardiseringskomiteene;
 • bidra til nødvendig koordinering med andre sektorstyrer og fagråd ved behov.

Ved eventuell uenighet mellom et sektorstyre og adm. direktør om vesentlige spørsmål i saker som ligger innenfor sektorstyrets mandat kan saken drøftes mellom styreleder, sektorstyrets leder og adm. direktør.

§ 11 Fagråd

Fagråd kan oppnevnes av administrasjonen ved behov for å sikre tilgang til den kunnskap og det nettverk som interessentene og brukerne har på utvalgte fagområder. Fagrådenes oppgaver vil være av rådgivende karakter i forhold til prioriteringer og samordning av synspunkter innenfor fagområdet.

Hvert fagråd skal ha en balansert sammensetning og gjenspeile aktørene og deres aktivitetsnivå innenfor de respektive standardiseringsområdene. Fagrådene eller de oppnevnte medlemmer har ingen fast funksjonstid.

Det skal utarbeides mandat for det enkelte fagråd.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan vedtas med to tredjedels flertall av de fremmøtte medlemmer på et årsmøte.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av Standard Norge kan vedtas med tre fjerdedels flertall av de fremmøtte medlemmer på et årsmøte. Ved oppløsning skal Standard Norges midler gå til å fremme standardiseringsoppgaver og beslektede oppgaver etter representantskapets nærmere vedtak.

Last ned pdf-fil

Her kan du laste ned Standard Norges vedtekter (etter årsmøtet i 2021).