Standard Norges kvalitetspolicy

Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standard produkter til nytte og økt verdiskaping for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger.

Dette oppnås ved at:

  • Standard Norges leveranser skal tilfredsstille eller overgå kundens forventninger gjennom hele leveransekjeden
  • arbeidet i Standard Norge skal utføres i samsvar med norske lover, forskrifter og direktiver samt de krav, retningslinjer og rutinebeskrivelser som er fastlagt i Standard Norges kvalitetssystem
  • det skal fremgå hvem som er ansvarlig for å oppnå det forventede resultat innen fastlagt tid og økonomiske rammer. Den som utpekes skal ha forutsetninger og herunder nødvendig kompetanse som faglig, økonomisk og organisatorisk er i samsvar med oppgavens krav
  • Standard Norges ledelse skal aktivt bidra til at medarbeidere til enhver tid har de oppdaterte kunnskaper som er nødvendig for at Standard Norge skal kunne oppfylle sine kvalitetsmål
  • det for arbeidsoppgavene som krever samarbeid internt eller eksternt, skal det etableres avtaler som sikrer at samarbeidet skjer på en forsvarlig måte
  • ledelsen kontinuerlig vurdere kvalitetssystemets egnethet og effektivitet gjennom løpende vurdering og regelmessig intern revisjon. Korrigerende tiltak skal iverksettes i tilfelle systematiske avvik eller avvik med betydelig konsekvenser oppstår
  • det skal være fokus på kontinuerlige forbedringer av våre aktiviteter og prosesser
  • Standard Norge skal ha etablerte kvalitetsmål og kvalitetsmålinger for kritiske prosesser
  • kvalitetspolitikken skal avspeiles på alle nivå i organisasjonen