Nasjonal transportplan 2025-2026 - Standard Norges innspill til Stortingets behandling

Standardiseringsarbeid innen transportsektoren inkluderer mange aktører i Norge som bidrar til å vise hvordan nasjonal og internasjonal standardisering gir muligheter for å realisere visjonene i Nasjonal transportplan. Innsats fra norske aktører kan sikre gode og effektive løsninger.

Syv kraner langs en vei
Foto: Standard Norge

Les hele høringssvaret her: Nasjonal transportplan 2025-2036 – Standard Norges innspill til Stortingets behandling

Sendt Stortinget 19. april 2024

Utdrag fra innspillet

Standard Norge ber om at Stortinget gir virksomhetene rammebetingelser for å sette av faglige og økonomiske ressurser til deltakelse i Standard Norges komiteer for å følge nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid, og at virksomhetene gis økonomisk mulighet til å øke støtten til finansiering.

Statens vegvesen deltar i dag inn i europeisk og globalt standardiseringsarbeid innen ITS (Intelligente Transport Systemer). Internasjonalt samarbeid og internasjonal regelverksutvikling gir mulighet for påvirkning og er viktig for å bidra til at europeiske og internasjonale standarder og regelverk tar høyde for norske forhold.