Innspill til stortingsmelding om flom og skred

Mer ekstremt vær er en følge av klimaendringene. 210.000 bygninger i Norge trenger sikring mot flom og skred, ifølge analyser fra NVE. Det vil koste 85 milliarder kroner for å sikre alle bygg mot skred i bratt terreng, kvikkleireskred, flom og erosjon på samme måte som ny bebyggelse blir sikret. Det utgjør om lag 10 prosent av Norges bebyggelse.

Søppelkasse og benk står i vann
Foto: Pixabay

Les hele høringssvaret her: Innspill - stortingsmelding om flom og skred 

Sendt til Olje- og energidepartementet 3. november 2023

Utdrag fra innspillet

Det er et behov for å harmonisere begrepsbruken og det bør være et konkret tiltak i stortingsmeldingen å prioritere å utvikle en terminologistandard innen dette feltet. Standard Norge eier og forvalter Norges største termbase for fagterminologi. Denne anbefales brukt av aktører på tvers av sektorer. Nytt terminologiarbeid kan berike basen med nye termer.

Risikokartlegging, og katastrofehåndtering er viktige områder som krever samarbeide og koordinering mellom mange ulike etater, som helsevesen, militæret og nødetatene. For at dette skal fungere er det viktig med systemer og løsninger som snakker sammen på tvers av organisasjoner, men også nasjoner. På dette området finnes det allerede mange internasjonale standarder og utvikling og revisjon pågår kontinuerlig. Standardene har en unik rolle for å harmonisere informasjon for å sikre utveksling på tvers av systemer og organisasjoner. Det oppfordres både å vise til benyttelse av disse standardene og å delta i arbeide med utviklingen.