Innspill NOU 2032:25 Omstilling til lavutslipp

Standard Norge har som prioritert vekstområde å utvikle standarder for det grønne skiftet. I dette inngår å identifisere barrierer og drivere i eksisterende standarder. Gjennom kontakt med norsk næringsliv, forskning, forvaltning og internasjonalt i CEN og ISO identifiseres nye behov for å utvikle standarder for å nå politiske mål knyttet til grønn omstilling og til et lavutslippssamfunn.

Fire hender holder en jordklode
Foto: ShutterStock

Les hele høringsinnspillet her:
Innspill til NOU 2032:25 Omstilling til lavutslipp (pdf)

Sendt Klima- og miljødepartementet 24. januar 2024.

Utdrag fra innspillet

Gjennom Standard Norge deltar et tusentalls norske eksperter i dag i utformingen av europeiske standarder på lik linje med deltakere fra EU-land. Norge har på mange områder stor kunnskap som vil bidra til mest mulig funksjonelle standarder. Norske eksperter kan også sikre at standardene tar hensyn til spesielle norske forhold, og på viktige områder for Norge ta lederverv.

Utforming av standarder krever ressurser fra norsk næringsliv. For små og mellomstore bedrifter er det vanskelig å frigjøre nøkkelkompetanse til deltakelse i europeiske standardiseringsprosesser.  Det samme gjelder for statlige etater. Utvalget anbefaler at det settes av tilstrekkelig med ressurser til å følge regelverksutvikling i EU. Standard Norge anbefaler at det også settes av ressurser slik at norske interesser blir ivaretatt i utviklingen av europeiske standarder.