Innspill til den nasjonale dialogen om bærekraftig matsystem

Digitalisering og bruk av data er en forutsetning for utvikling av et mer bærekraftig matsystem. ISO setter nå i gang et omfattende arbeid på «data-driven agrifood systems» med overordnet målsetting om å optimalisere bruk av data. En ny standardiseringskomite blir etablert i starten av 2024. Norge som har tradisjon for registrering og bruk av data, en voksende leverandørnæring og kompetanse bør delta i det arbeidet, og dermed bidra til å utforme standarden.

Et bord fullt av grønnsaker og fisk
Foto: Shutterstock

Les hele høringssvaret her: Innspill bærekraftig matsystem (pdf)

Sendt Landbruks- og matdepartementet 15. november 2023

Utdrag fra innspillet

Reduksjon av matavfall i hele verdikjeden står sentralt i et bærekraftig matsystem. EU har pekt ut matsvinn og avfall i det reviderte avfallsdirektivet, som kan munne ut i standardiseringsforespørsel til CEN. Norden skal trappe opp arbeid med matavfall jfr. statsministererklæring i 2023. Standardisering i en nordisk kontekst bør vurderes. ISO har igangsatt en standardiseringskomite, ledet av Danmark som skal utvikle standarder på dette området.

Det fins flere standardiseringsaktiviteter knyttet til jordhelse, både internasjonalt og i Europa som følge av EUs jordhelselov. Eksempelvis lages det en metodestandard som forsøk på å kvantifisere og sammenligne det globale fotavtrykket av landbruket. Utvikling og implementering av nasjonale overvåkingsprogram for jordhelse kan medføre behov for standardisering.