Medlemskontingent

Medlemmene inndeles i ulike grupper etter hvilken interessentgruppe de tilhører. Gruppene betaler en årlig kontingent. Kontingenten justeres årlig i tråd med prisstigningen.

Gruppene er:

Medlemsgruppe og årlig kontingent
Gruppe Interessentgruppering Kontingent 2024
1 Ideelle organisasjoner
Frivillige organisasjoner
NGOer (Non Governmental Organizations)
5 250,-
2 Forbrukerorganisasjoner
Forskningsinstitutter
Universitet og høyskoler
10 500,-
3 Arbeidstakerorganisasjoner
Myndigheter
Næringsliv/Næringsorganisasjoner
21 000,-

Hvert medlem betaler kontingent og oppnevner en representant til Standard Norges representantskap.

En avdeling/seksjon i et selskap/bedrift kan ikke tegne eget medlemskap. Medlemskapet må i så fall tegnes i morselskapets navn og med tilhørende org. nummer.

Gruppeinndelingen ble sist endret på representantskapsmøtet i 2021, og gjelder fra 2022.