Etiske retningslinjer i Standard Norge

Denne utgaven er utgitt i februar 2022.

Mennesker sitter i møte
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Innhold

1 Generelt

Etikk er mer enn det som er nedfelt i lover og regler. “Etikk, eller morallære, handler om hva som er rett og hva som er galt, og setter normer og prinsipper for riktig handling” («Filosofi: en innføring», Vegard Martinsen 2005).

I Standard Norge har vi kontinuerlig fokus på etikk og diskuterer åpent etiske problemstillinger og dilemmaer.

Den tilliten og gjennomslagskraften Standard Norge har blant kunder og i samfunnet generelt, avhenger av at alle medarbeidere viser respekt for beslutninger som fattes, og at atferd som er i samsvar med verdiene våre: troverdig, engasjerende, nyskapende og kundedrevet. På bakgrunn av verdiene skal vi utvikle en fellesskapskultur hvor alle jobber med forbedringer hver dag for å løse framtidens behov.

Standard Norges etiske retningslinjer beskriver:

 • våre etiske prinsipper
 • forventet atferd

Sammen med rutiner og regler, nedfelt i kvalitetssystemet og reglene for standardisering kan de etiske retningslinjene gi støtte når man er usikker på hvordan oppgaver skal utføres og når beslutninger skal tas. Etiske refleksjoner knyttet til den pågående digitaliseringen er spesielt viktig. Ny teknologi kan både brukes til å ivareta gode etiske beslutninger, men også misbrukes. Vi har et etisk ansvar for å ta de best tilgjengelige løsningene i bruk på best mulig måte.

Etiske problemstillinger knyttet til innholdet i standarder er beskrevet i reglene for standardisering.

Ifølge den internasjonale standarden NS-EN ISO 26000 for samfunnsansvar er etisk atferd et av sju prinsipper for samfunnsansvar. En organisasjons atferd bør baseres på verdiene ærlighet, likeverd og integritet, står det i standarden. Standard Norge ønsker å følge NS-EN ISO 26000 og leve opp til disse verdiene.

Det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Der det er tvil, kan veiledning søkes hos overordnede, leder HR, verneombud eller tillitsvalgt (jfr. rutine Varsling av kritikkverdige forhold i Personalhåndboken).

2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene

De etiske retningslinjene gjelder for organisasjonen og hver enkelt medarbeider, innleid personell, konsulenter, styret, sektorstyrer, fagråd, komitédeltakere og øvrige personer som handler på vegne av Standard Norge eller er engasjert i å utføre oppgaver for Standard Norge.

Retningslinjer for arbeidet i Standard Norges komiteer er beskrevet i et eget styringsdokument «Regler for standardiseringsarbeid»

For alle som deltar i internasjonale fora, aktiviteter og prosjekter i regi av ISO og CEN, gjelder Code of Conduct (se henvisning under referansedokumenter).

Alle er forpliktet til å gjøre seg kjent med de etiske retningslinjene og ISO og CEN Code of Conduct og medvirke til at de blir fulgt.

3 Etiske prinsipper

Vi skal:

 • oppføre oss profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet
 • ivareta medvirkning og beslutningslojalitet
 • opptre upartisk og ikke gi noen virksomheter eller enkeltpersoner urettmessige fordeler
 • avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til Standard Norge
 • behandle alle vi kommer i kontakt med gjennom arbeidet med høflighet og respekt

4 Forventet atferd

Tillit og respekt
Du skal vise respekt for alle individer og bidra til et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av tillit, respekt, mangfold og toleranse.

Takhøyde
I Standard Norge betyr stor takhøyde å

 • ha åpenhet for forskjellige meninger
 • tørre å gi ærlige tilbakemeldinger uten at det oppfattes som negativt
 • gi konstruktiv kritikk, men med respekt for andres oppfatning
 • gi tilbakemelding uten frykt for represalier

Alle har ansvar for takhøyden. Takhøyde er noe man skaper sammen.

Likeverd
Du skal avstå fra oppførsel som har negativ innvirkning på personer, arbeidsmiljøet eller Standard Norge. Dette omfatter blant annet enhver form for trakassering, mobbing og diskriminering basert på kjønn, seksuell legning, alder, etnisitet, religiøs overbevisning etc. Du skal også ha respekt for kulturelle forskjeller.

Internasjonale atferdsnormer
Du skal ha en verdig og høflig framtreden og ikke oppføre deg på en måte som kan krenke lokale skikker eller lokal kultur. Du skal ikke oppføre deg på en måte som er i strid med norsk lov når du oppholder deg utenlands.

Rusmidler
Du skal ikke bruke eller oppmuntre andre til å bruke rusmidler på en måte som kan sette Standard Norge eller samarbeidspartnere i et uheldig lys. Ved alle Standard Norges arrangementer der det blir servert alkohol, skal det alltid tilbys et alkoholfritt alternativ.

Konfidensialitet
Du skal behandle sensitiv informasjon som berører virksomheten, samarbeidende virksomheter eller kollegaer, med aktsomhet, også når du ikke er pålagt taushetsplikt. Du skal ivareta personvernet når det gjelder medarbeidere, kollegaer, kunder, interessenter og øvrige relasjoner i tråd med Standard Norges personvernerklæring som er tilgjengelig nederst på forsiden av www.standard.no

Standard Norges eiendom
Du skal beskytte Standard Norges eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk. Informasjon som er produsert og lagret på Standard Norges IT-systemer, anses som Standard Norges eiendom, og opphavsretten til våre dokumenter skal respekteres.

Bærekraft
Du skal være bevisst de konsekvenser atferden din og beslutningene dine kan ha for miljøet, samfunnet og Standard Norges økonomi. Bærekraftsvurderinger skal inkluderes i alle beslutninger (jfr. Standard Norges KS-system).

Spredning av informasjon
Du skal ikke bidra til å spre opplysninger som er egnet til å gi falske, uriktige eller villedende signaler, herunder spre rykter og/eller falske nyheter. Du skal aldri formidle sensitiv informasjon, innsideinformasjon eller konfidensiell informasjon til uvedkommende. Du skal heller ikke holde tilbake informasjon som er nødvendig for å oppnå en fullstendig, rettferdig og komplett vurdering av en sak (ref. ISO policy for kommunikasjon i komitéarbeid). All mediakontakt skal koordineres av kommunikasjonsavdelingen.

Gaver
Du skal ikke ta imot gaver som kan ha innflytelse på beslutninger i Standard Norge, være varsom med å gi gaver til andre og holde deg innenfor beløpsgrensen for skattefrie gaver.

5 Oppfølging og ansvar

5.1 Forankring i ledelsen

Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene.

Ledelsen skal gjennom ord, handlinger og lederstil ta ansvar for at vi tilstreber en felles forståelse av hva som er etiske prinsipper og forventet atferd i Standard Norge.

Den enkelte leder har ansvar for å sikre at retningslinjene blir kjent innenfor sitt ansvarsområde og reagere ved brudd på retningslinjene.

5.2 Varsling

Du har alltid ansvar for og rett til å si ifra, dersom du oppdager brudd på Standard Norges etiske retningslinjer.

Ifølge AMU-rutinen «Varsling av kritikkverdige forhold» som ligger i personalhåndboken, bør kritikkverdige forhold som utgangspunkt, dersom mulig, tas opp med nærmeste overordnede. Dersom forholdet knytter seg til denne lederen, eller andre forhold gjør det vanskelig å varsle til nærmeste overordnet, kan det varsles til verneombud, tillitsvalgt, leder HR, eller leders nærmeste overordnede.

Dersom den ansatte ikke ønsker å ta opp forholdet internt, er det også anledning til å varsle til Standard Norges eksterne varslingsenhet hos Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS.

Administrerende direktør har det endelige ansvaret for at interne varsler behandles og følges opp. Hvis varselet gjelder administrerende direktør skal styreleder og advokat for Standard Norge kontaktes for videre oppfølging.

Om intern varsling ikke er naturlig for det saken gjelder, eller varslingen ikke fører fram, kan det varsles eksternt f.eks. til Arbeidstilsynet, politi eller annen myndighet. Eksterne relasjoner og andre som omfattes av våre etiske retningslinjer kan henvende seg til HR i Standard Norge (hr@standard.no) dersom de oppdager brudd på de etiske retningslinjene.

ISO og CEN har en egen veiledning for hvordan man går fram ved brudd på etiske retningslinjer, Code of Conduct.

6 Konsekvenser ved brudd på retningslinjene

Brudd på disse retningslinjene, kan medføre disiplinære tiltak internt (jfr. bl.a. Standard Norges arbeidsreglement i Personalhåndboken).

7 Referansedokumenter og utfyllende dokumenter

Fil til nedlasting

Her kan du laste ned Etiske retningslinjer for Standard Norge (utgave per februar 2022).