Dette ser vi etter

Standard Norge har et bredt virksomhetsområde og trenger derfor ansatte med kompetanse på mange ulike felt. Vi har blant annet ingeniører, jurister, arkitekter, statsvitere, økonomer, oversettere, kommunikatører og personer med helsefaglig bakgrunn i staben vår.

To går ut av møterom
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

De fleste av medarbeiderne våre er prosjektledere som arbeider med konkrete standardiseringsprosjekter. Vi har liten «gjennomtrekk» av arbeidskraft i organisasjonen og er nå i en fase der verdifull kompetanse hos noen eldre medarbeidere må erstattes.

Vi søker derfor personer med relevant utdanning og som gjerne har erfaring fra miljøer som er fortrolige med utvikling og/eller bruk av standarder. Dette kan være både bedrifter, organisasjoner, myndigheter og offentlige etater eller forsknings- og utviklingsmiljøer.

Mangfold

Vi er opptatt av å ha en organisasjon med jevn fordeling mellom kjønnene og et arbeidsmiljø som er attraktivt både for eldre og yngre arbeidstakere. Vi har personer med ulik etnisk bakgrunn ansatt hos oss og ser store fordeler i et flerkulturelt arbeidsmiljø.

Vi har et eget etisk regelverk og har utviklet en egen policy for samfunnsansvar som handler om at vi skal bidra til bærekraftig utvikling og balansere økonomiske, miljømessige og sosiale vurderinger i beslutningene våre. I tillegg er vi sertifisert etter de internasjonale standardene for miljøledelse (ISO 14001) og kvalitetsledelse (ISO 9001).

Medarbeidere i Standard Norge må beherske norsk og kunne ordlegge seg både skriftlig og muntlig på engelsk. For øvrig stiller vi krav til høy arbeidskapasitet, lojalitet og godt humør.

Visjon og verdier

Visjonen til Standard Norge er:

Vi realiserer visjoner

Vi må alle spille på lag og være tro mot verdiene våre som er:

  • Troverdig
  • Engasjerende
  • Nyskapende
  • Kundedrevet


Innholdet i denne artikkelen gjelder standardiseringsorganisasjonen Standard Norge.