Revidert utgave av NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem på høring

NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i og langs offentlig veg, skal løses. Nå er en ny utgave av standarden ute på høring, og fristen for å komme med innspill er 2. april.

Publisert
Bil i tunnel
Foto: AdobeStock

NK 300 er standardiseringskomiteen som forvalter NEK 600 og består av 70 medlemmer fra alle aktører i bransjen. Komiteens medlemmer har høstet erfaringer fra NEK 600:2021 og sammen med revisjon av underliggende standarder sett at tiden nå er moden for revisjon.

Den reviderte utgaven er ute på åpen høring som betyr at alle som er interessert kan lese utkastet og kommentere det. Høringsutgaven som nå er publisert, er utvidet med lystekniske krav for veg og tunnel. Det er de tekniske kravene i Statens vegvesens veileder V124 som ligger til grunn for dette.

Gi innspill til høringsutkastet hos nek.no

Les mer om NEK 600

Samferdselskonferansen 2024

Høringsfristen for denne standarden vil bli noe lenger enn de 12 ukene som er vanlig. Grunnen til dette er NEKs Samferdselskonferanse som vil bli arrangert på Oslo Plaza 13.–14. mars 2024 hvor elementer fra den nye NEK 600 vil bli presentert.

Meld deg på Samferdselskonferansen hos nek.no