Kronikk: EØS-avtalen verdt en feiring

EØS-avtalen er 30 år i år. Det er verdt en feiring! Selv om avtalen vanligvis ikke får så mye oppmerksomhet, er den avgjørende for norske bedrifters markedsadgang og norske forbrukeres rettigheter og trygghet. Vi i Standard Norge bidrar i arbeidet med å skape like spilleregler og rammevilkår for alle i det indre marked, skriver Ingvild N. Stub og Jacob Mehus i Standard Norge.

Publisert
Jacob Mehus og Ingvild Stub
Foto: Standard Norge

Siden EUs indre marked ble til i 1993 har det lagt til rette for handel mellom landene i et marked med nesten 500 millioner forbrukere, og sørget for stadig likere spilleregler for bedrifter fra ulike land. I 1994 sluttet Norge seg til gjennom EØS-avtalen: Avtalen om et europeisk økonomisk samarbeidsområde.  

Avtalen gir Norge full frihandel med EU med unntak av på områdene landbruk og fiskeri. For å sikre felles spilleregler for dette felles markedet er Norge også forpliktet til å ta rettsakter fra EU som gjelder det indre markedet inn i norsk regelverk. Hvor viktig avtalen er for Norge ble også nettopp understreket av Eldring-utvalgets utredning.  

Det indre marked er stort og omfattende. Siden 80-tallet har derfor EU brukt en metode hvor reguleringen i direktiver og forordninger ofte gjøres relativt overordnet. De konkrete kravene og terskelverdiene angis så i standarder utarbeidet av europeiske standardiseringskomiteer med representasjon fra både næringsliv, forskning, myndigheter og sivilt samfunn. Det kalles harmoniserte standarder. Den samme metoden ligger til grunn for utviklingen av EØS-regelverket.  

Og selv om norske myndigheter ikke har stemmerett når EØS-regelverket utvikles, så har norske deltakere i europeisk standardisering full stemmerett når de deltar i europeiske standardiseringskomiteer som delegater fra Standard Norge. Vi ønsker å legge til rette for at norske fagmyndigheter, bedrifter, fagforeninger, forskere, forbrukere, miljøorganisasjoner og andre kan delta fullt ut i dette viktige arbeidet.  

For hva brukes disse standardene til? Skal du selge leketøy, medisinsk utstyr, dører og vinduer, personlig verneutstyr eller en lang rekke andre produkter på det europeiske markedet, må du følge de harmoniserte standardene for å få CE-merket. Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området. Dermed gir harmoniserte standarder også trygghet for forbrukere.  

Men det er ikke bare produktsikkerhet som trygges med harmoniserte standarder. Både markedets og forbrukernes forventninger til produktene og tjenestene som i er i salg i det indre markedet utvikler seg, og standardiseringen følger med. Vi har akkurat startet arbeidet med å utvikle harmoniserte standarder for digitale produktpass, som skal følge produktet fra design til det er ferdig i bruk og skal resirkuleres.  

Slik legger standarder grunnlaget for en virkelig sirkulær økonomi og en grønnere verden.  Standard Norge og alle ekspertene som deltar i våre komiteer gjør verden og Europa litt tryggere, litt grønnere og en hel del bedre. Det er verdt en feiring.  

Av administrerende direktør Jacob Mehus og direktør for internasjonale relasjoner og forretningsutvikling, Ingvild Næss Stub