Opphavsrett for Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19

Opphavsrett innebærer enerett til å "råde over åndsverket" som det heter i åndsverklovens § 3.

Standarder er litterære verk som er opphavsrettslig beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 2018-06-15. Se Lovdata. Standard Norge fastsetter Norsk Standard, og Standard Online forvalter rettighetene både på opphavsmanns- og utgiversiden.

Kontakt oss på salg@standard.no dersom du har spørsmål om opphavsrett