Aldrende samfunn – Hvordan kan standarder bidra?

Hvordan kan vi løse utfordringene knyttet til veksten i eldre på best mulig måte? Dette var tema for frokostmøtet vi inviterte til i samarbeid med OsloMet 30. januar 2024. Der fikk vi høre om hvordan standarder for et aldrende samfunn kan bidra til mest mulig bærekraftig ressursutnyttelse. Her kan du se opptak av frokostmøtet, og presentasjonene som ble holdt.

Anita Vatland fra pårørendealliansen på scenen under Standard Morgen
Foto: Standard Norge

Hva kjennetegner et aldrende samfunn?

Det blir flere eldre i samfunnet, og våre eldre lever lenger. Dette er en villet utvikling og et viktig helsemål. Som gruppe er eldrebefolkningen svært mangfoldig med hensyn til aldersspenn, bolig, bosted, livssituasjon, helsesituasjon, utdanning, arbeid og økonomi.

Samtidig opplever virksomheter store rekrutteringsutfordringer. NAVs bedriftsundersøkelse fra 2022 viste at det var stor mangel på arbeidskraft; estimert til 70 000 ansatte. Dette er 24 250 flere enn året før, og 19 500 flere enn før koronapandemien i 2020. Mangelen er størst innenfor helse, pleie og omsorg (15 750 ansatte), og bygg og anlegg (11 500 ansatte).

Flere eldre i befolkningen, vil i tillegg føre til at flere står i pårørendeutfordringer. Forskning viser at pårørende sliter med blant annet depresjon og søvnforstyrrelser. Dette gjelder kvinner i større grad enn menn. Det viser seg samtidig at de som klarer å ha et normalt liv ved siden av pårørende-rollen, oftere opprettholder egen helse bedre.

En økning av antall eldre medfører også at flere i befolkningen får demens, ettersom forekomsten av demens øker med alderen. Å skape et mer demensvennlig samfunn er avgjørende for mange og bra for alle, da personer med demens blir mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig. 

Standarder som verktøy for å bidra til meningsfulle liv 

Standard Norge har utgitt tre standarder som tar for seg utfordringer og muligheter knyttet til et aldrende samfunn. Disse er laget internasjonalt (ISO) og er oversatt til norsk. 

Aldersinkluderende arbeidsliv: 

For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Det er derfor viktig at den blir meningsfull både for den enkelte, og for samfunnet. Det å kunne stå i jobb er viktig både pga. sosiale relasjoner, identitet, personlig vekst og økonomisk trygghet. Derfor kan arbeid være helsefremmende.  

Standarden NS-ISO 25550 Generelle krav og retningslinjer for en aldersinkluderende arbeidsstyrke spesifiserer krav og anbefalinger for å oppnå et aldersinkluderende arbeidsliv. Standarden kan brukes av alle typer organisasjoner og for alle typer arbeidsformer. Standarden ble presentert på frokostmøtet. 

Pårørendeinkluderende organisasjoner: 

I pårørendeundersøkelsen av Helsedirektoratet 2022, rapporterte 40 % av alle pårørende et behov for tilrettelegging på jobb. Det var her spesielt pårørende til barn og unge som hadde behov for tilrettelegging. Hele 61% av denne gruppen rapporterte at de hadde behovet, mens det i andre grupper var mellom 30-42 % som sa det samme. 

Standarden NS-ISO 25551 Generelle krav og retningslinjer for pårørendeinkluderende organisasjoner spesifiserer krav og anbefalinger for å opprette et program som sørger for tilrettelegging for arbeidstakere med pårørendeutfordringer. Standarden kan brukes av alle typer organisasjoner uansett størrelse eller bransje. Standarden ble presentert på frokostmøtet. 

Demensvennlige samfunn: 

Et demensvennlig samfunn handler om å inkludere personer med demens og deres pårørende. Et slikt samfunn gjør det enklere og tryggere for personer med demens å mestre hverdagslige aktiviteter. 

Standarden NS-EN ISO 25552 Rammeverk for et demensinkluderende samfunn spesifiserer krav og anbefalinger for hvordan ivareta livskvalitet, inkludere grupper med spesielle behov og ivareta interessenter slik at en skaper et demensinkluderende samfunn. Denne standarden ble også presentert på frokostmøtet. 

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet

På frokostmøtet ble det omtalt videoer som viser eksempel på virksomheter som har satset bevisst på seniorpollitikk  Disse kan du se her:

Visma Enterprise - seniorpolitikk
Nammo - seniorpolitikk
Kartverket - seniorpolitikk
Avarn Security - seniorpolitikk

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marit Kveine Nygren per e-post.