Standarder for veimaterialer

Ved bygging og konstruksjon av veger er det mange forskjellige hensyn som må ivaretas, særlig i forbindelse med materialbruk. Noe av det viktigste er trafikksikkerhet. Materialene som brukes, må sikre at veier og andre trafikkerte områder kan benyttes på en sikker måte av alle trafikantene som ferdes der.

Et annet aspekt er materialenes bestandighet og levetid. Materialene må ha egenskaper som gjør at sikkerheten ivaretas over tid. I tillegg er dette noe som også kan ha store økonomiske konsekvenser, blant annet ved behov for hyppig utbedring og vedlikehold av veiene. I de siste årene er det også blitt et vesentlig større søkelys på miljørelaterte aspekter i forbindelse med veimaterialer.   
 
For å ivareta alle disse problemstillingene på en god måte, utarbeides det omforente standarder og spesifikasjoner som omhandler og beskriver blant annet produktkrav, prøvingsmetoder og samsvarskriterier for materialer til bruk for konstruksjon og vedlikehold av veier, flyplasser og andre trafikkerte områder. Disse felles europeiske standardene for veimaterialer utarbeides i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 227 Road Materials. Dette arbeidet ivaretas i Norge av Standard Norges komité SN/K 363 Vegmaterialer, og norske eksperter deltar aktivt i utarbeidelse av de europeiske standardene.
 

Utvalgte standarder

NS-EN 13108

Bituminøse masser – Materialspesifikasjoner

Dette er en standardserie som beskriver materialkrav til forskjellige typer asfalt til bruk på veier, flyplasser og andre trafikkerte områder.Serien inneholder også standarder for typeprøving og produksjonskontroll til bruk under produksjon av bituminøse masser.
 
 

NS-EN 13036

Overflateegenskaper for veger og flyplasser – Prøvingsmetoder

Dette er en standardserie som benyttes for å bestemme et dekkes overflateegenskaper, for eksempel overflatefriksjon, horisontal dreneringsevne, ujevnheter osv. Standardene kan benyttes av både myndigheter og driftsselskaper for vei- og flyplassdekker, samt utstyrsprodusenter.
 
 

NS-EN 14023:2010+NA:2011

Bitumen og bituminøse bindemidler – Regler for spesifisering av polymermodifiserte bitumen

Rammeverk for å spesifisere egenskaper og relevante prøvingsmetoder for polymermodifiserte bitumen som er egnet til bygging og vedlikehold av veger, flyplasser og andre dekkelagte områder.
 
 

NS-EN 13285

Mekanisk stabiliserte masser

Spesifiserer krav for ubundne, mekanisk stabiliserte masser.
 
 

NS-EN 13286

Mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte masser

Dette er en standardserie som beskriver prøvingsmetoder for ubundne, mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte masser som skal brukes i veikonstruksjoner.
 
 

NS-EN 14227
Hydraulisk stabiliserte masser

Spesifiserer produktkrav for hydraulisk stabiliserte masser.

Se standardene i NS-EN 14227-serien

CEN/TS 15901
Dekkets overflateegenskaper for veger og flyplasser

Dette er en serie tekniske spesifikasjoner som beskriver prosedyrer og metoder for bestemmelse av overflatefriksjon for vei- og rullebanedekker.

Se standardene i CEN/TS 15901-serien

NS-EN 13043
Tilslag for bituminøse masser

Denne standarden setter krav til tilslaget som brukes i asfalt, hvilke egenskaper og klasser som skal brukes ved klassifisering av kvalitet og hvilke prøvingsmetoder som dokumenterer egenskapene

Se NS-EN 13043

NS-EN 13242
Tilslag for mekanisk stabiliserte masser

Denne standarden setter krav til ubundent tilslaget som brukes i vegen, hvilke egenskaper og klasser som skal brukes ved klassifisering av kvalitet og hvilke prøvingsmetoder som dokumenterer egenskapene.

Se NS-EN 13242 (lenke til gammel nettbutikk)

NS 3468
Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid

Standarden beskriver hvordan produserte grove steinmaterialer og resirkulerte materialer (gjenbruksmasser) skal klassifiseres og dokumenteres og vil sikre produsenter, leverandører og kunder presise leveranser. Den gjelder for steinmaterialer over 90 mm.

Se NS 3468

CWA 17089:2016
Indikatorer for bærekraftsvurdering av veger

Dokumentet definerer 21 ulike bærekraftsindikatorer fordelt på tre kategorier: Miljøindikatorer (materialer, gjenbruk, energi, avfall, global oppvarming, biokjemi etc.), økonomi (LCC) og sosialt/samfunn (sikkerhet, støy, rullemotstand).

Se CWA 17089:2016

NS-EN ISO 11819-2
Akustikk – Måling av vegdekkers innvirkning på trafikkstøy

– Del 2: Metode med måling nær kilden

Denne standarden for måling av veidekkers innvirkning på trafikkstøy er utarbeidet i samarbeid med den globale standardiseringsorganisasjonen, ISO. Standarden beskriver metode for støymåling for å kunne evaluere forskjellige veidekkers innvirkning på trafikkstøy i de tilfeller der støy fra dekk/veidekke er den dominerende støykilden.

Gå til NS-EN ISO 11819-2