Styring av organisasjoner – NS-ISO 37000

NS-ISO 37000 omhandler styring av organisasjoner og gir veiledning om styringsprinsipper som hjelper styrende organer å oppfylle sitt ansvar på en god måte.

God styring betyr at beslutningstaking i organisasjonen er basert på organisasjonens moraloppfatning, kultur, normer, praksis, atferd, strukturer og prosesser. God styring skaper og opprettholder et tydelig formål for en organisasjon som gir langsiktig verdi i samsvar med forventningene til organisasjonens relevante interessenter.

Oppnå mål i samsvar med verdier

Implementeringen av god styring er basert på lederskap, verdier og et rammeverk med mekanismer, prosesser og strukturer som er hensiktsmessige for organisasjonens interne og eksterne kontekst.

Organisasjoner som bruker denne veiledningen, vil i større grad være i stand til å forstå forventningene til sine interessenter og til å anvende kreativiteten, kulturen, prinsippene og prestasjonen som er nødvendig for å oppnå målene for organisasjonen i samsvar med formålet og verdiene.

Effektive styringsprinsipper

Veiledningen angir styringsprinsipper som bidrar til at de styrende organene kan utføre pliktene sine på en virkningsfull, veloverveid og effektiv måte, samtidig som de fremmer tillit, inkludering, ansvarlighet, legitimitet, mottakelighet, åpenhet og rettferdighet.

Styrende organer som anvender denne veiledningen, kan forvente at organisasjonene de styrer, oppnår virkningsfull prestasjon, ansvarlig forvaltning og etisk atferd.

Beslutninger på godt grunnlag

Når organisasjoner bruker dette dokumentet, kan interessenter i ulike land og sektorer få økt tillit til at de styrende organene i disse organisasjonene er ansvarlige, rettferdige og åpne, og at de handler redelig og tar beslutninger som er risikobasert og som bygger på:

  • troverdig informasjon og pålitelige data
  • interessentenes forventninger
  • samsvarsforpliktelser
  • etiske og samfunnsmessige forventninger, inkludert de som forventes av framtidige generasjoner

Relevante standarder

Se alle produkter