Klassifikasjon av avfall

NS 9431 bidrar til en ensartet inndeling av avfall i Norge ved innveiing til avfallsanlegg, samt en uniform presentasjon av avfallsdata.

Tre avfallsdunker i fargene rød, gul og grønn
Foto: ScanStock

I avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II om karakterisering og kriterier for mottak av avfall til deponi refereres det til gjeldende Norsk Standard for klassifisering av avfall. Ved basiskarakteriseringen skal avfallet klassifiseres både etter avfallsstoffnummer (NS 9431) og EAL (Den europeiske avfallslisten).

Bruksområde

Hovedformålet med standarden er å sørge for en standardisert inndeling og rapportering av avfall, for eksempel ved innveiing til avfallsanlegg eller ved rapportering av avfallsdata til kunder og myndigheter. Brukere som har behov for det, kan selv utarbeide underkategorier for registrering av mer detaljert informasjon om forskjellige avfallstyper de håndterer.

Standarden skal brukes

  • i en del statistikkformål (SSB)
  • ved karakterisering av avfall til deponi
  • ved bedriftenes egenkontrollrapportering til forurensningsmyndigheten

I tillegg til krav til bruk hos myndighetene, kan standarden også brukes ved

  • sammenligning av avfallsmengder mellom regioner og anlegg
  • karakterisering og beskrivelse av avfall i forbindelse med inngåelse av avtale
  • fakturering ved kjøp og salg av avfall
  • rapportering til kunder og avfallsprodusenter

Tre standarder for avfall

Tre standarder er sentrale for avtaler om avfallshåndtering. NS 9430 omhandler kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling og transport av avfall. NS 9431 omhandler klassifikasjon av avfall og NS 9432 omhandler tilrettelegging og utførelse av innsamling av avfall.

Standardene kan brukes sammen ved at oppdragsgiver bruker NS 9430 som henviser til de bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet i NS 9432 som leverandør skal følge, mens NS 9431 har definisjoner på termer og avfallskoder.

Blankett 9430 inneholder formular for kontrakt om innsamling og transport av husholdningsavfall. Den skal revideres og kommer i ny utgave som er oppdatert til 2022-utgaven av NS 9430.

Les mer om NS 9430 Avfallskontrakter

Les mer om NS 9432 Innsamling av avfall

Relevante standarder

Se alle produkter

Blankett

Se alle produkter