Innsamling av avfall

NS 9432 gir krav og anbefalinger for tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av avfallsinnsamling – hovedsakelig husholdningsavfall.

Grønn avfallsbil som tømmer 2 avfallsdunker
Foto: ScanStock

Standarden gjelder først og fremst oppsamling og innsamling av husholdningsavfall, men også annet avfall som oppsamles og innsamles etter samme metoder som husholdningsavfall, for eksempel visse typer næringsavfall.

Standarden omfatter prosjektering, tilpasning og endring av renovasjonssystemer både i nye områder og i eksisterende bebyggelse. Den kommer med flere anbefalinger om hvordan avfallssystemer bør utformes og avfallsinnsamling bør gjennomføres. I tillegg er det visse absolutte krav i standarden som blant annet skal sikre gode arbeidsforhold for renovatørene.

Standarden retter seg mot dem som planlegger avfallssystemer og dem som ivaretar og utfører innhenting og transport av avfall, som kommunen, oppdragsgivere, leverandører, arbeidsgivere, arbeidstakere, vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet. Formålet er å oppnå stor grad av likhet og forutsigbarhet for de målgrupper og områder standarden gjelder for.

Tre standarder for avfall

Tre standarder er sentrale for avtaler om avfallshåndtering. NS 9430 omhandler kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling og transport av avfall. NS 9431 omhandler klassifikasjon av avfall og NS 9432 omhandler tilrettelegging og utførelse av innsamling av avfall.

Standardene kan brukes sammen ved at oppdragsgiver bruker NS 9430 som henviser til de bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet i NS 9432 som leverandør skal følge, mens NS 9431 har definisjoner på termer og avfallskoder.

Blankett 9430 inneholder formular for kontrakt om innsamling og transport av husholdningsavfall. Den skal revideres og kommer i ny utgave som er oppdatert til 2022-utgaven av NS 9430.

Les mer om NS 9430 Avfallskontrakter

Les mer om NS 9431 Klassifikasjon av avfall

Relevante standarder

Se alle produkter

Blankett

Se alle produkter