Avfallskontrakter

NS 9430 omhandler kontraktsforhold for periodisk innsamling av avfall mellom oppdragsgiver og leverandør.

Fire avfallsdunker i gul, blå, rød og grønn
Foto: Unsplash

NS 9430 regulerer kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk innsamling av avfall for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden for periodisk innsamling av avfall retter seg særlig mot kommuner og andre oppdragsgivere som skal kontraktsfeste periodisk innsamling og transport av avfall, og leverandører som påtar seg slike oppdrag. Den er også et hensiktsmessig verktøy for arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgivere.

Anbefalt i lovverket

Standarden er i tillegg et hensiktsmessig verktøy for arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgivere. Forskrift om offentlige anskaffelser anbefaler at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. NS 9430 er utarbeidet nettopp med tanke på å være en slik standard.

Utarbeidet av komite SN/K 543 Avfallshåndtering

NS 9430 er utarbeidet av SN/K 543 Avfallshåndtering med medlemmer fra følgende virksomheter: Damhaug Consulting, Maskinentreprenørenes Forbund, Fellesforbundet, NordRen, Norsk Gjenvinning Renovasjon, Renovasjon i Grenland, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen og Fagforbundet. Det er komiteens ønske at standarden brukes slik den er, uten at større endringer blir foretatt.

Tre standarder for avfall

Tre standarder er sentrale for avtaler om avfallshåndtering. NS 9430 omhandler kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling og transport av avfall. NS 9431 omhandler klassifikasjon av avfall og NS 9432 omhandler tilrettelegging og utførelse av innsamling av avfall.

Standardene kan brukes sammen ved at oppdragsgiver bruker NS 9430 som henviser til de bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet i NS 9432 som leverandør skal følge, mens NS 9431 har definisjoner på termer og avfallskoder.

Blankett 9430 inneholder formular for kontrakt om innsamling og transport av husholdningsavfall. Den skal revideres og kommer i ny utgave som er oppdatert til 2022-utgaven av NS 9430.

Les mer om NS 9431 Klassifikasjon av avfall

Les mer NS 9432 Innsamling av avfall

Relevante standarder

Se alle produkter

Blankett

Se alle produkter