Spørsmål om utstyr

Spørsmålene handler om

Spørsmål 4A - Måling av bonding

Hvilke punkter anbefaler dere at vi skal bruke slik at dette blir gjort på en riktig måte?

Hvordan måles dette og hva er anbefalte verdier?

Svar 4A

Intensjonen er at det måles jordforbindelse fra PE-pinnen i pluggen til kontainerstruktur.

Anbefalt verdi er mindre enn 1 ohm for PE (ref.  NEK IEC 61892-6:2019 punkt 15).

Spørsmål 4B - Membranpumper

I punkt 5.3.10 som omhandler type U10 er det lagt inn "membranpumper" som eksempel på utstyr som ikke betraktes som midlertidig utstyr, men som portabelt håndverktøy eller lignende (D.3).

Dette er ikke nevnt i 2012-utgaven så slike membranpumper har gått som midlertidig utstyr de siste åra. Er det slik å forstå at membranpumper ikke lenger trenger å være Z-015 utstyr?

Er kravet for om en slik pumpe blir definert som midlertidig utstyr om den "hele tiden flyttes"? Hvordan skal utleiere av utstyr som ikke vet hvordan leietaker bruker enheten forholde seg til dette, eller tredjepartsinspektører av utstyr som ikke har kjennskap til jobben som utstyret skal ut på? Er det størrelses- eller vektbegrensninger som avgjør om det regnes som portabelt?

Er det portabelt utstyr hvis det er påmontert hjul eller at den står på tralle?

Svar 4B

En membranpumpe vurderes ikke som midlertidig utstyr.

Hvis den er del av en sammenstilt enhet, vil den høre inn under Z-015 U10.

Merk at også portabelt utstyr skal følge krav i Z-015 D.3, bl.a. merking med år/måned for siste inspeksjon.

Spørsmål 4C - Alternativ merking

I tabell 1 står det under "akseptert avvik" at alternativ merking kan aksepteres hvis utstyr er bygget før Z-015:2020-utgaven, men at ved rehabilitering skal merking utføres i henhold til 2020-utgaven.

Hva menes med "alternativ merking" og hva menes med rehabilitering?

Svar 4C

Alternativ merking er merking slik det er gjort før nye skal-krav i NORSOK Z-015:2020.

Heltrukket kontraststriper langs kontainertakets ytre hjørner utgår.

Rehabilitering er når kontainer skal males på nytt.

Spørsmål 4D - Testgasser for overtrykkskontainere

I tabell 1 står det under "akseptert avvik" at det aksepteres at overtrykkskontainere bygget før 2020-utgaven ikke overholder krav til testgasser fastslått i NS-EN-50381.

Er det slik å forstå at andre krav i NS-EN-50381 er gjeldene for sone 2 overtrykkskontainere?

Svar 4D

Enheter som faller inn under NS-EN 50381 er per definisjon å betrakte som utstyr/produkt (ikke installasjon). Basert på dette må først kravene i NS-EN 50381 oppfylles.

Standarden åpner for bruk av alternativ metode med beregninger av antall luftvekslinger som beskrevet i NS-EN 50381, punkt 14.4.3.

Ref. Z-015:2020 kap. 5.4.6.1 tabell 10, overtrykkskontainer for sone 2, er unntatt dette kravet.

Spørsmål 4E - Ex gaffeltrucker

Hvilken Z-015 type skal Ex gaffeltrucker defineres som? Disse er som regel sone 2 med batteri og er ikke tilkoblet til riggens tennkildekontroll og er ikke kritisk utstyr (ref. 5.1.1, b).

Siden det ikke er noen kabler tilkoblet så kan ikke gassalarm overføres til sentralt kontrollrom (ref. 5.4.4.1), kreves det da at ansvarlig person i selskapet forhåndsgodkjenner dette som et avvik?

Svar 4E

Leietrucker (elektrisk drevne) defineres som U99 (i mangel av egen kategori).

Med leietrucker tenkes da på trucker for mer kortvarig leie, og ikke leietrucker som regnes som mer fast utstyr om bord hvor dokumentasjon og vedlikehold er registrert i systemer for fast utstyr.

Nei, det kreves normalt ikke forhåndsgodkjenning av dette.

Spørsmål 4F - Gult blinkende lys

I støyende kontainere (over 85 dBA) skal det være et gult blinkende lys i tillegg til den lokale alarmen i containeren, se 5.4.5.3. Hva menes med «gul» her? Ifølge standarder og praksis er det Amber som blir brukt. Er Amber akseptert ihht. krav i dette punktet?

Svar 4F

«Amber» er i «fargefamilien» gul og akseptert.

Merk: Amber er brukt på varsellamper iht. flere anerkjente standarder.

Spørsmål 4G - Konteinere med bemannet personell

Vi har ROV-konteinere med bemannet personell der har vi ikke merking på hjørner eller tak. Vil dette si at vi har 6 mnd. på å utbedre dette på alle våre konteinere?

Svar 4G

Gitt at det har vært hendelser med umerkede konteinere, forventes at enhver konteiner som er bemannet, er merket. Denne type konteinere bør derfor ikke sendes offshore før de er merket.

Spørsmål 4H - Krav om luftsluse

Er det nå, for nye Sone 2 type B-kontainere, krav om luftsluse? Skal det også være gassdetektor i slusen og overvåkning av dørene i slusen?

Svar 4H

Det skal være overvåking av dørene, men det er ikke krav til sluser for sone 2 (ref. NS-EN 50381).

Spørsmål 4I - Test av termistorvern

Det står i tillegg I at termistorvern skal testes regelmessig iht. EN 60079-17.

Hva er regelmessig?

Jeg kan ikke se noen plass i EN 60079-17 at det står noe om at Termistorvern skal sjekkes?

Punkt 6 tabell 1 i 60079-17 sier at «Motor protection devices operate within the permitted tE or tA time limits», dog kun for Ex e-motorer, ikke for Ex d eller Ex n.

Svar 4I

Flyttbart utstyr skal vedlikeholdes årlig (EN 60079-17 punkt 4.4.3b).

Standarden sier bare at motorvern skal testes regelmessig.

Bruk av termistorvern, forenkler testprosedyren for motorbeskyttelse.

Spørsmål 4J - Test av motorvern

Er det krav til test av motorvern for en Ex de-motor?

Svar 4J

Ja, motorvern skal alltid testes ved nyinstallasjon, som beskrevet i NORSOK Z-015:2020 Tillegg I (ref. også IEC 60079-14 kap. 4.3 Initiell inspeksjon, og IEC 60079-17 kap. 6 Tabell 1 pkt. B9).

Spørsmål 4K - Minimum kortslutning

Minimum kortslutning i punkt 5.4.6.2 som skal føres på i datablad tillegg H. Hvordan definere minimum?

Jeg har tenkt at det er sikring i utstyret med kabellengde som sier den minste kortslutningen vi kan ha fra operatør. Har operatør noe ansvar å oppgi hos seg minste kortslutning?

Ettersom beregning av denne er avhengig av hva IK max/min operatør har, er det vel ikke tenkt at leverandør skal gjøre beregning av dette for hver plattform?

Svar 4K

Det skal sikres utkobling av feil også ved minimalt kortslutningsnivå. Der det må tas spesielle hensyn pga. lavt kortslutningsnivå bør dette framgå av rekvisisjonen.

Leverandør skal oppgi minimum og maksimum (på dataark) kortslutningsstrøm som utstyret er dimensjonert for.

Operatør bør oppgi minimum og maksimum kortslutningsnivå ved tilkoblingspunkt på installasjonen (tilgjengelig via lenke på standard.no).

Spørsmål 4L - Strømutkobling

Vi trenger å få klarert at intensjonen i tabellene med ordene "kople fra strømforsyning" og "strømutkopling" er at utstyrets driftskretser og alt ikke sone 1 utstyr isoleres. 

Det er vel ikke intensjonen at B&G-panelet skal bli helt uten strøm ved brannalarm? 

Svar 4L

Kryssene i tabell 5 og 8 spesifiserer utkobling av utstyrets strømforsyning til interne forbrukere (gjelder utstyr som ikke er Ex godkjent for sone 1).

Det er ikke intensjonene at utstyrets brann og gass panel skal kobles ut. 

Spørsmål 4M - Alarmsentral

Dersom strømmen i kontaineren kuttes ved en brannalarm, vil dette føre til at brannalarmsignal IKKE vil sendes til plattform og at det IKKE vil være sirene eller blinkende lys. Dersom plattformen mottar et impulssignal om brannalarm for så å kutte strømmen til konteiner og brann- og gassentralen der (som er i sone 1 utførsel), er det etter vår oppfatning en farlig handling, ettersom man da ikke vet hvor det brenner og lokalt personell kan gå inn uten å være klar over brannen. 

Svar 4M

Kravet er ikke ment å koble ut alarmsentralen. Kontainer vil bli stående med alarm og lys. 

Spørsmål 4N - Branndeteksjon og alarm

Vi leser i Z-015 5.4.2.1 Branndeteksjon, 4. avsnitt: Ved deteksjon av en brann, skal den lokale alarmen i kontaineren aktiveres, se 5.4.4.3 for detaljer. Systemet i kontaineren skal også kunne utføre en sikker og kontrollert avstengning av utstyret. Kontrollpanelet skal ha signalutgang til sentralt kontrollrom, se 5.4.4.1. Vi forstår det slik at aktivering krever energi og en sikker og kontrollert avstengning. Varslingssignal krever strøm til å trekke den potensialfri kontakten, og en strømløs konteiner kan ikke gi alarmsignal [ref.:  Z-015, 5.4.4.1 Signal fra kontainer eller utstyr til sentralt kontrollrom, seksjonen om Signaler fra kontainer til CCR, 3. strek punkt].

Svar 4N

Dette er riktig forstått.

Spørsmål 4O - Sone og utstyr

I punkt 5.5.1 står det at "dette betyr at kravene a), b) og c) nedenfor skal gjelde skal gjelde for utstyret". Betyr dette at leverandørene må oppfylle alle tre punkene uavhengig av sone utstyret skal brukes i?

Svar 4O

Nei, punktene a), b) og c) er selvforklarende. Hensikten er at brukeren leser alle punktene og velger betingelsene til punktet som passer avhengig av hvilken sone utstyret skal brukes i.

 

Tilbake til alle spørsmålene.