Norsk Standard for sikkerhetsruter i byggverk

Standarden NS 3510 gir grunnlag for prosjektering og anvendelse av sikkerhetsruter i byggverk.

fasade på moderne bygg med vinduer

Standarden angir krav til personsikkerhetsruter i ulike bruksområder i byggverk og inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Det er tatt utgangspunkt i bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK10) til plan- og bygningsloven, og standarden angir et ytelsesnivå som tilfredsstiller regelverket.

Brukstilfeller hvor verktøy basert på denne standarden anbefales brukt, er blant annet:

 • Prosjektering av byggverk, arkitekt og rådgivende ingeniører
 • Byggebeskrivelse
 • Produktutvikling
 • Byggevareproduksjon

Standarden er aktuell for:

 • Arkitekter
 • Rådgivende ing. byggeteknikk
 • Entreprenører
 • Leverandører av fasadematerialer, vindu- og dørleverandører
 • Fasade-, vindus- og dørprodusenter
 • Glassleverandører, glassmestere

De viktigste endringene i 2015-versjonen:

 • Standarden er omredigert, klargjort og presisert;
 • Det er gjort justeringer i forhold til endringer i byggteknisk forskrift, TEK10;
 • Standarden inneholder flere figurer og tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Disse finnes i tillegg A;
 • Beregningsforutsetning som ligger til grunn for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner i tillegg A er beskrevet i tillegg B. 

 

NS 3510:2015 er en revisjon av NS 3510:2006.